Dnevni red 80.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-15292/17 Sarajevo,

12.04.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

80. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 14.04.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 64., 65. vanredne i 75., 76. i 77. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog amandmana L do LV Vlade Kantona Sarajevo na Ustav Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

2. Prijedlog zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

3.Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2017.godinu Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

6. Prijedlog odluke o usvajanju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023.godine sa Prijedlogom Odluke o provođenju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023.godine i Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu na Nacrt “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje predsjednika Skupštine KJP "ZOI `84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika Skupštine KJP "ZOI `84"Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Skupštine KJP "ZOI `84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine KJP "ZOI `84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo. Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

10. Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2016. godini Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

11. Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2016. godine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

12. Informacija Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjere za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljenjem privremenog upravitelja Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

Iz nadležnosti Vlade:

13. Prijedlog uredbe o određivanju ličnosti i objekata u Kantonu Sarajevo koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

14. Prijedlog uredbe o regulisanju troškova dženaze/sahrane/ukopa Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

15. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica Kantona Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/01-02-8113-1/16 od 23.03.2017. godine Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

19. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za razrješenje dužnosti članova školskih odbora srednjih škola, te prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za imenovanja članova školskih odbora srednjih škola, kao javnih ustanova Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

20. Program sanacije liftova u 2017. godini Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

21. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

22. Godišnji računovodstveni izvještaji na propisanim obrascima, za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2016 godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

23. Izvještaj Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo o međusobnim dugovanjima između svih kantonalnih javnih komunalnih preduzeća i kantonalnih javnih preduzeća u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-1520-40.2/17 od 02.02.2017. godine. Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

24. Prijedlog rješenja o imenovanju Projektnog Tima za realizaciju projekta "Learning by Doing“- Izgradnja kapaciteta VET partnerstva u Dunavskoj regiji s ciljem efikasnije modernizacije srednjeg stručnog obrazovanja Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

26. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju člana skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

27. Prijedlog rješenja o određivanju visine naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i sekretaru Komisije za Program javnih investicija. Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Informacija sa Mišljenjem na Izvještaj o rezultatima vodnog bilansa i detekcije curenja – Faza Ib , Izvještaj o analizi energetske efikasnosti - Faza Ib i Izvještaj o hidrauličkom modeliranju – Faza Ib Tima Vlade Kantona Sarajevo za nadzor realizacije projekta “Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u KS” i Izvještajem Tima za verifikaciju projekta – Faza I Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

29. Informacija o izvršenoj inspekcijskoj kontroli kod JU “Terapijska zajednica” – Kampus i Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, koja je sačinjena od strane Budžetskog inspektorata u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, dana 28.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

30. Informacija u vezi Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Prijedlog zaključka o prodaji taksenih maraka Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

32. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Zajko Delić'' i JU Srednjoškolski centar ''Nedžad Ibrišimović'' Ilijaš Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

33. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

34. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

35. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Centar „Vladimir Nazor“, JU Pozorište mladih i JU Četvrta gimnazija Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

36. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike i to: JU Centar „Vladimir Nazor", JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ i JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

37. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i razdjela Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi za skupštinske poslove - Šef Odjeljenja za administrativno-tehničke i pomoćne poslove (1 izvršilac). Izvjestilac: v.d. sekretar Skupštine Almira Kulovac Šetkić

 

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

14.04.2017 - 09:00