Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 30. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-28493/19 Sarajevo,

16.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

30. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. redovne sjednice i 32. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Vlade:

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

3. Prijedlog koncepta prioritetnih aktivnosti reforme javne uprave u Kantonu Sarajevo (Centralne službe Vlade Kantona Sarajevo) Izvjestioci: gosp. Samir Mušović i gđa. Amila Mujčinović

4. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Srednja elektrotehnička škola za elektroenergetiku Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Srednja elektrotehnička škola za elektroenergetiku Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

5. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

6. Informacija sa prijedlogom mjera zbrinjavanja s Liste čekanja JU “Djeca Sarajeva” u privatne predškolske ustanove u školskoj 2019./2020. godini Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

7. Informacija o korisnicima dodatka na djecu u Kantonu Sarajevo sa posebnim osvrtom na porodice sa više djece Izvjestilac:ministar Malik Garibija

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu tri upražnjena radna mjesta u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo i to: jedan državni službenik i dva namještenika Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP “GRAS”d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog oglasa za prijem šefa računovodstva Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP “GRAS”d.o.o. Sarajevo za prijem 12 vozača autobusa i 10 vozača trolejbusa Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

11. Prijedlog zaključka o prihvatanju informacije o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme i po ugovoru o djelu u KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

12. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

18.07.2019 - 10:00