Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 26.sjednice Vlade KS

Broj: 02-05-24575/19

Sarajevo, 18.06.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

26. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 20.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 24. redovne i 24. i 25. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i izvještaja komisija Skupštine Kantona Sarajevo po materijalima koji su na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo,  

i to: - Izvještaj Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Kantona Sarajevo;

- Amandmani Kluba zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

3. Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo i prijedlog mjera za rješavanje problema poplava Izvjestilac: direktor Samir Džihić

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje v.d. predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o potvrđivanju imenovanja v.d. predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

6. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2019. godine Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade:

7. Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Samir Džihić

8. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Samir Džihić

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ŠO JU Srednja ekonomska škola Sarajevo za imenovanje direktora Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ŠO JU Gimnazija Obala Sarajevo za imenovanje direktora Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove „Peta osnovna škola” Sokolovići za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovne škole „Alija Nametak” Sarajevo za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

13. Prijedlog rješenja o razrješenju i rješenja o imenovanju v.d. predsjednika ŠO JU Gimnazija Dobrinja Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

14. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

15. Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo za školsku 2019/2020. godinu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

16. Program rada Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Malik Garibija

17. Informacija o stanju i budućim aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići Izvjestilac: ministar Damir Filipović

18. Prijedlog Sporazuma o provođenju zajedničke nabavke radova za sanaciju devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići Izvjestilac: ministar Damir Filipović

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu pravde i uprave, i to: - upravni inspektor 1 izvršilac - viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove 2 izvršioca Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na prijem uposlenika u Općinski sud u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem pomoćnika direktora Sektoru za robne rezerve Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

22. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima u mjesecu martu i maju 2019. godine, shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo Broj: 02-05-30-2/19 od 03.01.2019. godine Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

23. Prijedlog zaključka o odobravanju prenamjene korištenja finansijskih sredstava Izvestilac: direktor Samir Džihić

24. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

20.06.2019 - 10:00