Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 25. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-23496/19

Sarajevo, 11.06.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

25. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 13.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. i 23. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Izvjestilac:ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade:

2. Program rada- Implementacija mjera iz KEAP-a za period 2019.-2020. godina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

3. Uredba o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

4. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Edhem Mulabdić” za imenovanje direktora Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

6. Prijedlozi rješenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

7. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

9. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika Upravnog odbora KJU „Gerontološki centar”, Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora KJU „Gerontološki centar”, Prijedlog rješenja o razrješenja v.d. člana Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad”, Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad”, Prijedlog rješenja o razrješenju v.d.člana Upravnog odbora JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo. Izvjestilac: ministar Malik Garibija

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

13. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

EDIN FORTO

13.06.2019 - 11:00