Dnevni red 24.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-22845/19

Sarajevo, 03.06.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

24. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 06.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20. i 21. redovne i 23. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja Skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

2. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godine Izvjestilac: direktor Samir Džihić Iz nadležnosti Vlade

3. Nacrt Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2020-2022. godinu Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

4. Prijedlog odluke o zonama javnih parkinga Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

5.Prijedlog odluke o cijenama korištenja javnih parkinga Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na cijenu specijalističkog studijskog programa „Nutiricionizam” u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Admir Katica

8. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora KJU “Porodično savjetovalište” i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora KJU “Porodično savjetovalište” Izvjestilac: ministar Malik Garibija

9. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora KJU "Porodično savjetovalište" i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora KJU "Porodično savjetovalište" Izvjestilac: ministar Malik Garibija

10. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

11. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

12. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izvjestilac: ministar Malik Garibija

13. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izvjestilac: ministar Malik Garibija

14. Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta kao i provedenim mjerama na zaštiti šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo. Izvjestilac: ministar Haris Bašić

15. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u vezi sa zahtjevom Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5111/19 od 28.05.2019. godine Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

16. Prijedlog zaključka o odobravanju prenamjene korištenja finansijskih sredstava Izvjestilac: direktor Samir Džihić

17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za besplatno korištenje parking mjesta Kantonalnom sudu u Sarajevu za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos jednog (1) radnika na neodređeno vrijeme, i to: samostalni interni revizor Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

19. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

EDIN FORTO

06.06.2019 - 10:00