Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 23.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-22741/19

Sarajevo, 31.05.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

23. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 03.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Vlade

1. Informacija o posljedicama poskupljenja gasa Izvjestilac:ministar Srđan Mandić

 

 

P R E M I J E R

Edin Forto

03.06.2019 - 15:00