Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-19730/19 Sarajevo,

08.05.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

19. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 10.05.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17., 18. i 20. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

3. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

4. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Damir Filipović

5. Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izvjestilac: ministar Damir Filipović

6. Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Damir Filopović

7. Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B-3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

9. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini Izvjestilac: ministar Malik Garibija

Iz nadležnosti Vlade:

10. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

11. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu na razdjel 21- Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, glava 04, potrošačka jedinica 0003 – Akademija scenskih umjetnosti Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

12. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu na razdjel 21- Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, glava 04, potrošačka jedinica 0027 – Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru JU “Prva osnovna škola” Ilidža za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

14. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Alija Nametak”, Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Alija Nametak” i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika školskih odbora Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor” Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Prijedloga odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Prijedloga odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad", broj: 02-05-18393-52.2/19 od 25.04.2019. godine Izvjestilac: ministar Malik Garibija

17. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2019. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

18. Periodični konsolidovani izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo i općina i Grada Sarajeva Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

19. Prijedlog zaključka o zaduženju Stručne službe za zajedničke poslove za obezbjeđenje prostora za potrebe Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

20. Prijedlog zaključka kojim Vlada Kantona Sarajevo nalaže Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo da izvrši transfer finansijskih sredstava prema KJP “ZOI’84” - Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, u svrhu zakupa dvorane Zetra, radi održavanja Investicijske konferencije Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD u Sarajevu koja će se održati u periodu od 07. - 09. maja 2019. godine Izvjestilac: ministar Haris Bašić

21. Informacija o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme i po ugovoru o djelu u KJKP “GRAS”d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

22. Prijedlog zaključka za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Admir Katica

23. Prijedlog zaključka o davanju saglanosti za popunjavanje radnog mjesta na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva odnosno koje je planirano u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

24. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

10.05.2019 - 10:00