Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 17.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-18393/19

Sarajevo, 23.04.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)   S A Z I V A M

17. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 25.04.2019. godine na Bijambarama sa početkom u 10,00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. redovne i 19. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj: 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko-građevinskog kamena) u ležištu "Duboki do", Općina Ilidža, sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

2. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godine Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

3. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

4. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B-1, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B-3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

7. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2019. godine Izvjestilac: ministar Admir Katica.

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru JU Osnovna škola „Sokolje” za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

9. Godišnji plan provođenja programa zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Haris Bašić

10. Godišnji plan provođenja programa razvoja male privrede za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Haris Bašić

11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije Izvjestilac: član Tima Hasan Zemanić

12. Prijedlog rješenja o imenovanju energijskog menadžera koordinatora na nivou Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2018. godini Izvjestilac: ministar Haris Bašić

14. Informacija o izdatim saglasnostima ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima u mjesecu februaru 2019. godine Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

15. Informacija o izdatim saglasnostima ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima u mjesecu martu 2019. godine Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

16. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljske nagodbe u slučaju Burović protiv Bosne i Hercegovine, aplikacija br. 26552/18 Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

17. Prijedlog odgovora Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju po prijedlogu za obnovu postupka „Žuti Taxi“ d.o.o. Sarajevo i prijedlog akta kojim se traži izjašnjenje o utvrđenom činjeničnom stanju od podnosioca zahtjeva Bajraktarević Ramiza po zahtjevu za poništenje po pravu nadzora rješenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo broj: 03-03-03-3055/16 od 22.03.2016. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

18. Prijedlog zaključka o usvajanju Projekta nabavke opreme za rad automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

19. Prijedlog zaključka o prihvataju inicijative za otkup nepokretnosti Izvjestilac: ministar Damir Filipović

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti za zaključivanje anex-a na Ugovore o vršenju usluga platnog prometa Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za besplatno korištenje parkinga radi održavanja samita EBRD-a i zemlje domaćina Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

22. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU “Peta gimnazija”, JU “Prva bošnjačka gimnazija”, JU “Srednja muzička škola”, JU “Građevinsko-geodetska škola”, JU “Srednja škola za okoliš i drvni dizajn”, JU “Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn”, JU Srednjoškolski centar Hadžići i JU “Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

23. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” , JU OŠ “Porodice ef. Ramić”, JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“, JU OŠ “Saburina”, JU OŠ “Vrhbosna” JU “Deseta osnovna škola”, JU OŠ “Stari Ilijaš” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

24. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić, JU OŠ “Hasan Kikić”, JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU “Prva osnovna škola”, JU “Druga osnovna škola”, JU “Četvrta osnovna škola” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

25. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Podlugovi”, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, JU “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju”, JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, JU Srednja zubotehnička škola, JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

26. Aktuelna pitanja

 

                                                                                                                                        P R E M I J E R

                                                                                                                                             Edin Forto

25.04.2019 - 10:00