Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 161.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-40332/18

Sarajevo, 21.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

161. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 24.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 145. vanredne i 160. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Nacrt zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

2. Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

3. Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana za 2019.godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Anex-a br. 1. na osnovni Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj: 0203-13-990 od 28.09.2017. godine, između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"), kao zakupca Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

5. Izvještaj o poslovanju preduzeća KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mujo Fišo 6. Izvještaj o broju dopunskih taksi oznaka u 2018. godini Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

7. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2018. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade:

8. Prijedlog odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Program zimske službe na području Kantona Sarajevo za sezonu 2018/2019 godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

10. Izvještaj o izgradnji, redovnom i vanrednom održavanju saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2017. godini iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja-Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

11. Informacija o zimskom održavanju saobraćajnica za sezonu 2017/2018 na području Kantona Sarajevo iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

12. Informacija o izboru objekata za 2019. godinu za implementaciju mjera energijske efikasnosti u okviru projekta „Energijska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Informacija o stanju u oblasti taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo 14. Informacija o izdatim licencama za javni prijevoz Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Aneksa 2 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine opekarske gline u ležištu "Rapailo", Općina Ilidža, broj: 02-18-22551/13 od 30.08.2013. godine Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za aktiviranje bjanko mjenice, Serija: AF 5687045, privrednog društva “Nexe” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

17. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

24.12.2018 - 12:00