Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 160. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-39942/18 Sarajevo,

18.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

160. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 20.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 158. i 159. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

2. Prijedlog mjera za poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-38705-2/18 od 05.12.2018. godine Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

Iz nadležnosti Vlade:

3. Prijedlog Uredbe o dopunama Uredbe o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika, te prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za isplatu duga zaposlenicima Kantona Sarajevo sa kojima je zaključen Anex I i Anex II Ugovora iz 2016. godine o vansudskoj nagodbi za potraživanja po pravosnažnim sudskim presudama Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

7. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između razdjela 18 Ministarstva privrede Kantona Sarajeva i razdjela 34 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

8. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između budžetskih korisnika Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

9. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

20.12.2018 - 10:00