Dnevni red 156. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-38788/18

Sarajevo, 04.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

156. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 06.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 143. i 144. vanredne i 154. i 155. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneks-a ugovora o zakupu zemljišta u krugu gradske deponije Smiljevići, zaključen između KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo kao zakupca, na nekretnini označenoj kao k.č. broj: 1427 KO Dolac površine 20 m2 Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

2. Izmjene i dopune Finansijskog plana sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

Iz nadležnosti Vlade:

3. Izvještaj o radu Tima za izradu Metodologije za izradu socijalne karte u Kantonu Sarajevo i Metodologija izrade socijalne karte u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

4. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o formiranju i imenovanju Koordinacionog odbora za provođenje Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KEAP-a) Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

6. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni rješenja, broj: 02-05-33952-4.8/18 od 04.10.2018. godine a koje je se odnosi na imenovanje člana Školskog odbora Javne ustanove Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog zaključka o odobravanju nabavke medicinske i nemedicinske opreme za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

8. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetske korisnike: OŠ "Alija Nametak", Šesta osnovna škola, OŠ "Kovačići, JU Centar "Vladimir Nazor", OŠ "Zahid Baručija", OŠ "Sokolje" i JU Sarajevski ratni teatar "SARTR" Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

9. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetske korisnike: OŠ „Pofalići”, OŠ „Skender Kulenović”, OŠ „Osman Nuri Hadžić”, OŠ „Avdo Smajlović”, OŠ „Sokolje”,Srednja škola za okoliš i drvni dizajn i JU „Muzej Sarajeva Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetske korisnike: JU Centar „Vladimir Nazor”, OŠ „Mirsad Prnjavorac”, OŠ „Zahid Baručija”, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” i OŠ „Saburina” Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Prijedlozi zaključka o davanju saglasnosti na preraspodjele sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

06.12.2018 - 11:00