Dnevni red 153. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-37914/18 Sarajevo,

20.11.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

153. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 22.11.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 150., 151. i 152. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2018. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

4. Izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija Kantona Sarajevo za period juni 2017. do oktobra 2018. godine Izvjestilac: predsjednica Komisije Maida Fetahagić

5. Informacija o problemima izrade “Studije vodosnabdijevanja na području Kantona Sarajevo za potrebe izrade četiri urbanistička plana u Kantonu Sarajevo” i “Studije odvodnje i tretmana sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo za potrebe izrade četiri urbanistička plana u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

6. Prijedlog odluke o dodjeli poticajnih grant sredstava za sufinansiranje projekata podrške mladim osobama za započinjanje posla - Start up u 2018. godini Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih “Centar za edukaciju DIZART” Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa pojedinačne mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Isak Samokovlija” za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Hrasno” za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Džemaludin Čaušević” za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Vrhbosna” za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje muzičke škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kabineta premijera Izvjestilac: šefica Kabineta Lejla Mujkić

15. Prijedlog zaključka o određivanju delegacije-Tima za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat IX transverzala poddionica III (Rondo-Ulica Safeta Zajek zajedno sa vezom IX transverzala sa LOT-om 2C “Sarajevske obilaznice”) Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16. Prijedlog odgovora na tužbu od strane Jašar Sejida radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

17. Prijedlog odgovora na tužbu od strane Kurtović Džemile radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

18. Prijedlog odgovora na tužbu od strane Orhan Admira iz Sarajeva radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

19. Prijedlog odgovora na tužbu od strane “ŽUTI TAXI” d.o.o. Sarajevo, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na preraspodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

21. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj,

Mr.dipl.ing.saob.

22.11.2018 - 10:00