Dnevni red 141.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-31388/18

Sarajevo, 04.09.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

141. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 05.09.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 139. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Amandmani Vlade Kantona Sarajevo na Prijedlog zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Adem Zolj

Iz nadležnosti Vlade:

2. Prijedlog odluke o proširenju odnosno izmjeni broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija sa prijedlogom odluke o broju i strukturi kandidata koji se mogu upisati na specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018. / 2019. godini Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uvećanje plaće rektoru Univerziteta u Sarajevu od 30% od osnovne plaće i rukovodiocima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu od 20% od osnovne plaće Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uvećanje plaće direktoru Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u iznosu od 30% od osnovne plaće Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Prijedlog rješenja o imenovanju Jedinice za implementaciju projekta-PIU za realizaciju kapitalnog projekta “Javni gradski prevoz u Sarajevu “ Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

6. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da zaključi ugovore i anekse sa zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: direktor Samir Turković

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na mandatno pismo Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta javnog prevoza Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na mandatno pismo Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta gradskih saobraćajnica Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

9. Prijedlog zaključka o dodjeli stambene jedinice iz socijalnog programa Vlade Kantona Sarajevo na lokalitetu “Otes” demobilisanom borcu Karić Hajrudinu Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

11. Prijedlog zaključka o zaduženju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje poslova stručnog nadzora i pripreme implementacije projekata u ime i za račun Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

12. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Kabineta premijera Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

05.09.2018 - 09:30