Dnevni red 134. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-27594/18

Sarajevo, 10.07.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

134 . sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 12.07.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 130. i 131. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika i članova Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

2. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, na razdjel 34, glava 01, potrošačka jedinica 0001-Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

4. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog zaključka o prihvatanju odgovora na tužbu Džaferović Sulejmana, kojom je pokrenut upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, radi poništenja Rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj:02-27-136/18 od 12.04.2018. godine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

6. Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo u vezi sa prigovorom Vojniković Nedžmine Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za upošljavanje deset vozača autobusa u KJKP “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo, na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Mujo Fušo

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

12.07.2018 - 11:00