Dnevni red 133.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-26858/18

Sarajevo, 04.07.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

133. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 05.07.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 131. i 132. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o prosvjetno-pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog odluke o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo za imenovanje direktora Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

6. Prijedlozi rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova, te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova i Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola "Hrasno". Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju člana Upravnog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na pozicije članova Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za Program javnih investicija Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za Program javnih investicija Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020 godine i Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

11. Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

12. Program o izmjenama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

13. Analiza korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite prema uzrocima koji su doveli do smještaja i mogućnostima za njihovo vaninstitucionalno zbrinjavanje Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

14. Informacija o socijalnoj integraciji korisnika usluga Javne ustanove Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

15. Informacija o usklađenosti šumskoprivrednih osnova sa vodozaštitnim zonama sa prijedlogom mjera u cilju unaprijeđenja stanja Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za besplatno korištenje uličnog parkinga u ulici Obala Kulina bana od broja 9 do12, u periodu od 04.08. do 18.08.2018. godine za potrebe održavanja 24-og Sarajevo Film Festivala Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu deset upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Fondu Memorijala Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

05.07.2018 - 11:00