Dnevni red 132. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-26226/18

Sarajevo, 27.06.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

132. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.06.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 127., 128. i 129. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2018. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog uredbe o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

5. Prijedlog odluke o listi lijekova sa listom lijekova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

6. Prijedlog odluke o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Centra za obrazovanje odraslih “Internacionalni univerzitet u Sarajevu- Centar za cjeloživotno učenje” (IUS-LIFE) Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Saburina” za imenovanje direktora Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o korištenju meteoroloških stanica Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

10. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2019-2021. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Informacija o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja za period od 12.12.2017. do 12.06.2018. godine Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

13. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Informacije o proceduri izbora predsjednika i članova Školskog odbora Javne ustanove “Prva gimnazija” Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Informacija o primjedbama na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2018. godinu koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

15. Informacija o nedostatku sredstava za isplatu naknade troškova prijevoza na posao i s posla za policijske službenike Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

16. Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva saobraćaja na prigovor Vojniković Nedžmine izjavljen protiv rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-22713-17/18 od 28.05.2018. godine Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

17. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima za period 01.01.2017. -31.12.2017. godine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom stambenom fondu Sarajevo za popunjavanje dva upražnjena radna mjesta i to: - Diplomirani pravnik - Diplomirani inženjer arhitekture Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta (sedam izvršioca) na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - Asistent na Katedri za protetiku Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i to: Knjižničar Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta (četiri izvršioca) na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i to: vozač-automehaničar za tehničko održavanje voznog parka Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, I to: - Asistent na naučnoj oblasti “Energetika” i KGH tehnika” - Asistent na naučnoj oblasti “Mehanika krutog i deformabilnog tijela” Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, i to: - Nastavnik (sva zvanja) - oblast “Crtanje-Slikanje”, predmet Crtanje I i II, Crtanje - Veliki akt od I do II, Slikanje od I do VI Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

28.06.2018 - 10:00