Dnevni red 128. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

128. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 31.05.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 127. redovne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

17. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove “Collegium artisticum” Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

 

Iz nadležnosti Vlade

18. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2019.-2021. godina

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

19. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, na razdjel Kabineta premijera, Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, Neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, Protokola, Press službe, Ureda za kvalitet, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Službe za protokol Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

21. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih - Centar za edukaciju "Centrotrans" Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

22. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih - Privatna ustanova za obrazovanje odraslih "Senad Hair Academy" Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

23. Prijedlog odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja o razrješenju direktora Ustanove i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja o imenovanju direktora Ustanove

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove “Druga osnovna škola” za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Vladislav Skarić” za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

29. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za izradu metodologije za izradu socijalne karte u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

30. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

31. Program utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2018. godini

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

32. Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta kao i provedenim mjerama na zaštiti šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo u 2017. godini

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

33. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu - (tabelarni prikaz)

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

34. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore sa privrednim društvom “Tvornica opeke” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

35. Prijedlog zaključka o utvrđivnaju ugovora o prenošenju poslova gospodarenja na državnim šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Kantona Sarajevo na Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

36. Prijedlog zaključka Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici I transverzale-dionica Kranjčićeva-Bare-Hotonj

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

37. Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018. - 2021.

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

38. Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana reforme i razvoja sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 2018. 2020.

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

39. Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva finansija na zahtjev policijskih službenika Odjeljenja za privredni kriminal Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u predmetu krivične prijave podnesene od strane Senije Poropat advokata iz Sarajeva

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje dva upražnjena radna mjesta, i to: tehnički sekretar Katedre za fiziologiju čovjeka i katedre za medicinsku biohemiju i vozač - dostavljač

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje dvadeset (20) upražnjenih radnih mjesta

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje četiri upražnjena radna mjesta, i to: nastavnik za oblast “Medicinska fizika”, nastavnik za oblast “Primijenjena kartografija”, nastavnik za oblast “Turizam”, laborant na Odsjeku za hemiju

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, i to: nastavnik za oblast “Grafički dizajn”, viši asistent za oblast “Grafika/Crtanje”, asistent za oblast “Multimedija”, asistent za oblast “Kiparstvo”, asistent za oblast “Produkt dizajn” i spremačica

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

44. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, i to: nastavnik za oblast “Anatomija i fiziologija domaćih životinja”

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, i to: stomatološka sestra na Klinici za dječiju i preventivnu stomatologiju, stomatološka sestra na Klinici za dentalnu patologiju i endodonciju i doktor stomatologije specijalista na Klinici za dječiju i preventivnu stomatologiju

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, i to: stručni savjetnik za izradu, praćenje i nadgledanje provođenja propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije, stručni saradnik za prikupljanje podataka iz oblasti borbe protiv korupcije, stručni saradnik za informaciono-dokumentacione poslove iz oblasti upravljanja kvalitetom i viši referent za administrativno-tehničke i računovodstveno-materijalne poslove

Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

47. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

31.05.2018 - 10:00