Dnevni red 126. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-22100/18

Sarajevo, 15.05.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

126. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 17.05.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 122. vanredne i 125. redovne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

2. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

3. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

4. Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar- SARTR za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES- Međunarodni teatarski festival- Scena MESS za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

17. Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

18. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

19. Program uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

21. Prijedlog odluke o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta Javne ustanove Univerziteta u Sarajevu kao samostalnih pravnih subjekata Javnoj ustanovi Univerzitetu u Sarajevu kao integrisanoj visokoškolskoj ustanovi u okviru koje nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

22. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići na djelatnost obrazovanja odraslih Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

23. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih- Javna ustanova Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježje žrtava genocida Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Safeta Pozderovića u svrhu realizacije odluke o dopunama odluke o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" – podprojekta stavljanja u funkciju i preuređenja restorana "Kon-Tiki" u spomen obilježje Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

Iz nadležnosti Vlade:

26. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

27. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

28. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje “Centra za obrazovanje odraslih SERDA”- organizaciona jedinica u sastavu Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

29. Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu “Šabanci” Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. do 31.03.2018. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

32. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2018. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

33. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

34. Prijedlog zaključka o davanju preporuke budžetskim korisnicima za isplatu regresa zaposlenicima za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju i korištenje vjetroelektrane "Ivan Sedlo Hadžići" Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

36. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore sa privrednim društvom “Halilović”d.o.o. Sarajevo, Ilijaš u postupku dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu “Šabanci” Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za izdavanje ovlaštenja KJKP "Pokop"d.o.o. Sarajevo radi poduzimanja potrebnih radnji u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni na gradskom groblju Vlakovo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na kapitalni projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika na neodređeno - Inspektor za zaštitu od požara u Inspektoratu za zaštitu od požara Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu šest upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluke privremenog upravitelja u KJKP “Gradski saobraćaj”d.o.o.o. Sarajevo o pokretanju postupka javne nabavke Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica"d.o.o. Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta i to: - diplomirani veterinar u "VTA Vogošća, - diplomirani veterinar u "VTA Hadžići" - higijeničar u Mikrobiološko-hemijskom laboratoriju Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

17.05.2018 - 11:00