Dnevni red 124.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20869/18 Sarajevo,

30.03.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

124. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.05.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 121. vanredne i 122. redovne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

2. Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

3. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru za imenovanje direktora Javne ustanove Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Elaborat „Analiza stanja u oblasti turističke privrede u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje i prijedlog zaključka o pokretanju inicijative prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za donošenje odluka i pokretanje adekvatnih procedura kojima bi se informativno, organizacijski i administrativno unaprijedile aktivnosti ministarstava BiH Izvjestilac: šefica Kabineta premijera Lejla Mujkić

8. Elaborat o racionalizaciji mreže srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Bosansko-podrinjskog Kantona Izvjestilac: premijer Adem Zolj

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Protokola o radu i saradnji Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

11. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.09.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka plana aktivnosti projekta "Pametni grad Sarajevo" Izvjestilac: premijer Adem Zolj

13. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

14. Prijedlog rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Kantona Sarajevo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

15. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove "Studentski dom" Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

16. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog upravitelja KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

18. Informacija o radu javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to: državnih službenika/18 izvršilaca na neodređeno vrijeme i popunu 8 upražnjenih radnih mjesta, namještenika/ 9 izvršilaca na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih 12 radnih mjesta u javnim zdravstvenim ustanovama, i to: JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"- 3 radna mjesta, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo - 2 radna mjesta, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo - 1 radno mjesto i JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo - 6 radnih mjesta Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu 9 radnih mjesta na neodređeno vrijeme u KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o.Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa 4 (četiri) radnika Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu dva upražnjena radna mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i to: - stručni saradnik za praćenje realizacije prekršajnih naloga i - kantonalni inspektor rada Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme - 9 radnih mjesta Izvjestilac: direktor Samir Džihić

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

 

03.05.2018 - 11:00