Dnevni red 120. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-17968/18 Sarajevo,

10.04.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

120. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 12.04.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,15 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 90., 113., 114., 116. i 117. vanredne i 40., 112., 114., 115., 116. i 117. redovne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Vlade:

1. Prijedlog uredbe o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

2. Prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, po Javnom pozivu od 26.01.2018. godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

3. Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja - Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

4. Program sanacije liftova u 2018. godini Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Godišnji računovodstveni izvještaj na propisanim obrazcima za Budžet Kantona Sarajevo, općine Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajevo, za period 01.01. do 31.12.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

7. Prijedlog odluke o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" o imenovanju direktora Ustanove Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluke privremenog upravitelja u KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo o pokretanju postupaka javne nabavke Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

10. Prijedlog odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakluteta i akademija u njegovom sastavu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

12. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

13. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

14. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: Čedomir Lukić

15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih preduzeća Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

18. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Izvjestilac: direktor Samir Džihić

20. Prijedlog upravnih akata kojim je odlučeno po žalbama Sprečo Mirsada, „Žuti Taksi“ d.o.o. Sarajevo, Brbović Samira i Đaferović Sulejmana iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

21. Prijedlog odgovora po Molbi Crnogorčević Isaka, radi dostavljanja Vladi Kantona Sarajevo, na nadležno razmatranje i odlučivanje Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

22. Prijedlog zaključka o usvajanju projekta „Izgradnja i opremanje zgrade Odjeljenja za forenzičku psihijatriju pri JU "Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

23. Informacija o ovjeri cjenovnika taksi usluga za taksi prijevoznike članove udruženja "Sarajevo -taxi" Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

24. Informacija o prijedlogu za stipendiranje studenata prilikom upisa na prvu godinu studija na fakultete koji realiziraju studijske programe nastavničkog usmjerenja Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Prijedlog zaključka kojim se daje ovlaštenje Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za izdavanje punomoći KJKP “Pokop” d.o.o. Sarajevo radi poduzimanja potrebnih radnji radi privođenja zemljišta krajnjoj namjeni na lokaciji groblje Vlakovo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo Skupštini KJKP „Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo, za primjenu člana 15. Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Aktuelna pitanja;

 

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, MA – dipl. inž. saobr.

12.04.2018 - 09:15