Dnevni red 109.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-37183/17

Sarajevo, 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

109. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 29.12.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Vlade

1. Prijedlog odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo o pristupanju pregovorima sa Sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u Kantonu Sarajevo o izmjeni Kolekivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

2. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj 4. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova kao i vršilaca dužnosti te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora i imenovanje vršioca dužnosti školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Prijedlog izmjena Programa raspodjele finansijskih sredstava za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinasiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prijedlog zaključka o odobravanju ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da potpiše Sporazum o sufinansiranju kapitalnih projekata kulture i sporta Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

7. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu OŠ "Malta" od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

8. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu OŠ "Musa Ćazim Ćatić" doznačene od strane "Triglav" osiguranja Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

9. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (primljeni tekući transferi od općina) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu, koja su OŠ „Saburina“ doznačena od strane Općine Stari Grad Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu, koja su ostvarena u OŠ „9.maj“ Hadžići-Pazarić iznad planiranih sredstava Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu, koja su ostvarena u OŠ „Kovačići“ iznad planiranih sredstava Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Prijedlog zaključka o nastavku moratorija na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme, u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama, upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

13. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

29.12.2017 - 11:00