Dnevni red 102. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-32820/17

Sarajevo,07.11.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) S A Z I V A M 102. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.11.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 98. vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

2. Prijedlog zaključka o prihvatanju studije o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

Iz nadležnosti Vlade:

3. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini Izvjestilac: ministar Elvir Kazazvović

4. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure izbora četiri člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava od korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prjedlog zaključka o odobravanju nabavke aparata za akutnu dijalizu za potrebe Klinike za hemodijalizu Kliničkog centra Univerzitetu u Sarajevu Izvjestilac: ministrica: Zilha Ademaj

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cjenovnika marketing usluga KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

8. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost da kandidati - pravna i registrovana fizička lica, dostavljaju potvrdu o izmirenim poreskim obavezama za prethodnu godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem 30 (trideset) radnika na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

10. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: OŠ „Vrhbosna“ i Sarajevski ratni teatar SARTR Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

09.11.2017 - 12:00