Dnevni red nastavka 81.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-17117/17 Sarajevo,

09.05.2017. godine

PREDMET:Obavijest za nastavak 81. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 -Ispravka) nastavak 81. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 11.05.2017. godine sa početkom u 10,30 sati u prostorijama Kantona Sarajevo – mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministru za obrazovanje, nauku i mlade za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta, načinu i uslovu korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

Iz nadležnosti Vlade:

13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

15. Godišnji plan provođenja programa razvoja male privrede za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju naknadne za rad v.d. predsjedavajućeg i v.d. članova Ureda za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo Izvjestilac : ministar Muharem Šabić

20.Informacija u vezi Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo Izvjestilac:ministrica Amela Dautbegović

22. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za popunu radnih mjesta u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima za period 01.10.2016. do 31.03.2017.godine Izvjestilac : ministar Senad Hasanspahić

25. Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, po zahtjevu Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, po žalbi Abida Alispahića Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za otvaranje podračuna u okviru jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

27. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ „9. Maj“ Pazarić, JU OŠ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Deveta osnovna škola“, JU Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i JU Muzej Sarajeva Izvjestilac : ministar Jasmin Halebić

29. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Treća osnovna škola“, JU Osma osnovna škola ''Amer Ćenanović'' i JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Izvjestilac : ministar Jasmin Halebić

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu 1 (jednog) upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u javnim zdravstvenim ustanovama Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

- Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Analize odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

11.05.2017 - 10:30