Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red Devete sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 05.06.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Sedme sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 2/02).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Nacrta izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 2. Prijedlog zakona o zakupu stana sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o zakupu stana

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Privatna internacionalna gimnazija “Bloom”, Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 4. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.do 31.12.2014. godine

  Izvjestilac: sekretar Tarik Humačkić

 5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Narodno pozorište Sarajevo“ za 2014. godinu

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kamerni teatar '55, Sarajevo“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES - Međunarodni teatarski festival Sarajevo-Scena MESS“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ za 2014. godinu

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ za 2014. godinu

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014. godinu

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ za 2014. godinu

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Sarajevo“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi „SARAJEVO ART“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2014. godinu.

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 19. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2014. godinu

  Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

 

Iz nadležnosti Vlade

 

 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa

  Izvjestilac: ministar Enver Smajkan

 2. Prijedlog odluke o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup, najpovolјnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o privremenom stambenom zbrinjavanju ugroženog stanovništva sa lokaliteta klizišta “Svrake”, Općina Vogošća broj:05/01-05-16889/15 od 28.05.2015. godine

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 4. Program rada Vlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu

  Izvjestilac: sekretar Tarik Humačkić

 5. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2016-2018.

  godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 6. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornih odbora tri javne ustanove iz nadležnosti Ministarstva kulture i sporta: "Bosanski kulturni centar" Sarajevo, "Collegium artisticum" Sarajevo i Javna ustanova za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi “Sarajevo art”

  Izvjestilac: ministar Samer Rešidat

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje/imenovanje jednog (1) člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, predstavnik Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 8. Prijedlog zaključka i Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

 9. Prijedlog zaključka kojim se budžetskim korisnicima nalaže ne stvaranje obaveza većih od utvrđenih u Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 10. Prijedlog zaključka o prihvatanju Informacije o održavanju javne rasvjete Kantona Sarajevo sa prijedlogom novog načina održavanja javne rasvjete Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta - viši referent za poslove priprema sjednica Skupštine, radnih tijela i klubova naroda u Uredu sekretara Službe za skupštinske poslove (1 izvršilac)

  Izvjestilac: po ovlaštenju sekretara Almira Šetkić

 12. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

05.06.2015 - 09:00