Dnevni red 96. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

96. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.09.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 94. i 95. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

2. Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

3. Izvještaj o poslovanju KJKP „ TRŽNICE-PIJACE “ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

4. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

5. Izvještaj o poslovanju KJKP „ POKOP “ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

6. Izvještaj o poslovanju KJKP „ PARK “ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

7. Izvještaj o poslovanju KJKP „ SARAJEVOGAS “ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

8. Izvještaj Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Zilha Ademaj

 

Iz nadležnosti Vlade

 

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Biblioteka Sarajeva

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, broj: 10-05-26810/17 od 04.09.2017. godine

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

11. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

13. Informacija o konstituirajućoj sjednici IT- Razvojnog vijeća

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

16. Prijedlog zaključka o odobrenju preraspodjele sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između korisnika Ministarstva zdravstva i Ministarstva pravde i uprave

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

17. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

18. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: OŠ „Osman Nakaš“, OŠ „Džemaludin Čaušević“, OŠ „Meša Selimović“, OŠ „Aleksa Šantić“, OŠ „Ćamil Sijarić“, OŠ „Osman Nuri Hadžić“, OŠ „Avdo Smailović“ i OŠ „Dobroševići“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

19. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

 

14.09.2017 - 10:00