Dnevni red 95. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

95. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 07.09.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 91. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

            Iz nadležnosti Skupštine

            1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. br. 1358/600 površine 228 m2  izz.l. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 1154/14 površine 228 m2 iz P.L. 2427 k.o. Dobrinja na kojem je kao katastarski posjednik upisan Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet „OCEAN“ Travnik d.o.o.

            Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

            2. Prijedlog zaključka o utvrđivanju odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Općini Ilidža u svrhu obezbjeđenja prostora dnevnog centra za djecu są posebnim potrebama

            Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

            Iz nadležnosti Vlade

            3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija

            Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

            4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Prva gimnazija Sarajevo za imenovanje direktora Škole

            Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

            5. Prijedlog rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, aktom broj: 02-27-929/17 od 14.08.2017. godine, putem Ministarstva pravde i uprave, dostavlja prijedloge rješenja kojim je odlučeno po žalbama Hrustan Eldara, Bilalić Seada, Erlagić Halida, Džemidžić-Kulovac Kenana, Suljagić Anesa, Kovačević Kerima, Ahmetspahić Edina, Kurundžija Zebe iz Sarajeva i "Yellow Cab" d.o.o. Rudo

            Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

            6. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog (1) v.d. člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,  Prijedlog rješenja o imenovanju jednog (1) člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Prijedlog rješenja o razrješenju jednog (1) člana Nadzornog odbora JU "Apoteke Sarajevo" i Prijedlog rješenja o imenovanju jednog (1) člana Nadzornog odbora JU "Apoteke Sarajevo".

            Izvjestilac:  ministrica Zilha Ademaj

            7. Prijedlog  rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

            Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

        8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine i isplate naknade za rad u Radnoj grupi za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnosi na poslovanje,ekonomičnost i efikasnost rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća są smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede na području Kantona Sarajevo, imenovani Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine i Rješenjem o dopuni Rješenja broj: 02-05-18870-10/17 od 23.05.2017. godine.

            Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

            9. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

            Izvjestilac: Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

        10. Izvještaj o radu Radne grupe imenovane Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine broj: 02-05-18870-10/17 od 23.05.2017. godine

            Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

            11. Informacija o aktivnostima koje su rađene u vezi nekadašnjeg hotela „Nacional“

            Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

            12. Aktuelna pitanja

 

 

     P R E M I J E R                                     

     Elmedin Konaković

 

07.09.2017 - 10:00