Dnevni red 83. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                                                                    S A Z I V A M
83. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 19.05.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, sa početkom u 10:00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                                 D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 73. vanredne, 74. vanredne i 81. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Izvjestilac: direktor Heni Erduan Ćesir
4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu     
Izvjestilac: direktor Timur Gadžo
5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period april 2017. godine
Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke sa kriterijima o upisu učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo     
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo      
Izvjestilac: direktor Mustafa Kovač
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, za imenovanje direktora Škole.
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
9. Prijedlog rješenja o imenovanju policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo   
Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić
10. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Radne grupe za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnose na poslovanje, ekonomičnost i efikasnost rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede na području Kantona Sarajevo,  broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine      
Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić
11. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Tima za izradu Analize pravnog i institucionalnog okvira u Kantonu Sarajevo u svrhu smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti u Kantonu Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović
12. Prijedlog rješenja o imenovanju IT – Razvojnog vijeća Kantona Sarajevo sa Prijedlogom zaključka
Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković
13. Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku      
Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović
14. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-4923-6/17. godine, a  u vezi sa kapacitetima i mogućnostima Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica na realizaciji strateških opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo koja su iskazana u „Studiji razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo“    
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
15. Prijedlog zaključka o prihvatanju Analize komunalne privrede u Kantonu  Sarajevo – pregled stanja i mogući pravci restrukturiranja, sačinjena od Radne grupe imenovane Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić
16. Prijedlog zaključka o zaduživanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji I transverzale
Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
17. Prijedlog zaključka o dodjeli stambene jedinice iz socijalnog programa Vlade Kantona Sarajevo na lokalitetu "Otes" demobilisanom borcu Hajrudinu Sipoviću  
Izvjestilac: ministar Muharem Fišo
18. Prijedlog zaključka o dodjeli stambene jedinice iz socijalnog programa Vlade Kantona Sarajevo na lokalitetu "Otes" demobilisanom borcu Smailu Kurtoviću      
Izvjestilac: ministar Muharem Fišo
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za besplatno korištenje javnog parkinga Vijećnica II u ulici Avdage Šahinagića za potrebe održavanja Prvog austrijskog bala u Sarajevu      
Izvjestilac: ministar Mujo Fišo        
20. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo   
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
21. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ i JU Djeca Sarajeva  
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
22. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „Srednje“ Ilijaš      
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić    
23. Aktuelna pitanja

                                                                                           
                                                                                                                                                                                                              P R E M I J E R
                                                                                                                                                                                                             Elmedin Konaković

19.05.2017 - 10:00