Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 42. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

42. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 17.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. sjednice i 53. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo 01-05-33063-3/19 od 25.09.2019. godine kojim se prihvata inicijativa zastupnika Damira Nikšića, o osudi bilo kakvog vida dovođenja bivšeg zastupnika, a aktuelnog predsjednika Naše stranke, gospodina Predraga Kojevića, u vezi sa četničkim pokretom

1.2. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-05-33063-4/19 od 25.09.2019. godine kojim se prihvata inicijativa zastupnika Igora Stojanovića da se 25.08. proglasi Danom knjige u Kantonu Sarajevo

1.3. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-33063-1/19 od 25.09.2019. godine, kojim se prihvata inicijativa zastupnika Zvonke Marića da se u dnevni red svake radne sjednice Skupštine uvrsti kao redovna tačka dnevnog reda sanacija deponije Smiljevići

1.4. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-36610-1/19 od 08.10.2019. godine, o izdvajanju novčanih sredstava za preventivna rješenja za izgradnju nove sanitarne plohe i grobnica za animalni otpad

1.5. Prijedlog zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-33063-2/19 od 25.09.2019. godine, kojim se prihvata inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića kojom se traži od Vlade Federacije BiH da ispoštuje zakon i druge pravne propise koji se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora KCUS-a

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

3. Prijedlog odluke o osnivanju JU Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, RVI, demobilizirane borce i prognane osobe

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Apoteke Sarajevo”

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

8. Informacija o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

9. Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

10. Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022. na dan 30.06.2019. godine

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

11. Prijedlog odluke o odricanju prava preče kupnje dobra kulturne baštine – nekretnina u ulici Bravadžiluk

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

13. Prijedlog odluke o izmjeni odluke broj: 02-05-37914-7/18 od 22.11.2018. godine u vezi upisa organizatora za obrazovanje odraslih u sudski registar

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

14. Prijedlog rješenja o imenovanju Kantonalnog koordinatora za pitanja readmisije po Protokolu o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dnevni red druge sjednice Skupštine KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

16. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 2. vanredne sjednice Skupštine KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo prema predloženom dnevnom redu i materijalima dostavljenim po tačkama dnevnog reda

Izvjestilac: ministrar Srđan Mandić

17. Prijedlog zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 4. sjednice Skupštine KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo prema predloženom dnevnom redu i materijalima dostavljenim po tačkama dnevnog reda

Izvjestilac: ministrar Srđan Mandić

18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu za koje su obezbijeđena finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu i to: Viši stručni saradnik - jedan izvršilac, na izborni period u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

19. Prijedlog zaključka za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme do povratka odsutnih namještenika sa bolovanja, i to: pomoćni radnik na održavanju čistoće – dva izvršioca

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

20. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

17.10.2019 - 10:00