Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 32.vanredne sjednice Vlade KS

Broj: 02-05-26736/19 Sarajevo,

02.07.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

32. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 03.07.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 30. i 31. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, B2 i B3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

2. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta putem neposredne pogodbe Ambasadi Države Katar radi oblikovanja građevinske parcele Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izvjestilac: ministar Damir Filipović

5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

6. Prijedlog rješenja o ispravci Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i vršilica dužnosti članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem zdravstvenog kadra u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i to: šest doktora medicine u Službi porodične medicine, četiri doktora medicine u Dispanzeru za školsku djecu i omladinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu UNSA Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu UNSA Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

11. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Podlugovi” i JU “Sarajevska filharmonija” Izvjestilac: ministar Amel Kovčević

12. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” i JU “Željeznički školski centar Sarajevo” JU “Sarajevska filharmonija”, UNSA- Mašinski fakultet Izvjestilac: ministar Amel Kovčević

13. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Podlugovi”, JU OŠ “Srednje” i JU OŠ “Vladislav Skarić”JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić”, JU “Sarajevska filharmonija”, JU “Deseta osnovna škola”, JU “Sarajevska filharmonija”, JU “Kantonalni zavod za zaštitu historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovčević

14. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Farmaceutski fakultet, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet i Veterinarski fakultet Izvjestilac: ministar Amel Kovčević

15. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

03.07.2019 - 11:30