Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 28.sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M
28. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 27.06.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 25. redovne i 26., 27., 28. i 29. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine

1.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine”, zemljišta označenog kao k.č. br. 496/1, u naravni voćnjak 3. klase, površine 1700 m2, upisanog u z.k. izvadku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavca, s druge strane
Izvjestilac: ministar Damir Filipović
2.Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2019. godine  
Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade

3.Prijedlog uredbe o kontroli javnih nabavki u institucijama Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
4.Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Podlugovi", Općina Ilijaš
Izvjestilac:ministar Haris Bašić
5. Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane "Ljubnići", Općina Ilijaš
Izvjestilac: ministar Haris Bašić

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja škola metalskih zanimanja  Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
7. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Kantona Sarajevo za člana mirovnog vijeća u postupku mirenja sa Sindikatom radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
8. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
9. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
10. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva” i rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i članova NO JU „Muzej Sarajeva”
Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
11. Program rada Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu  
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti ministrici za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za doznačavanje sredstava odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za izgradnju akademije scenskih umjetnosti, UNDP-u za navedene namjene
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
13. Prijedlog zaključka o prihvatanju Drugog kvartalnog izvještaja Jedinice za implementaciju projekta “Javni gradski prijevoz”
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem državnih službenika u Ministarstvu pravde i uprave, i to: pomoćnik ministra za upravu i stručni saradnik za provedbene propise i davanje mišljenja na propise
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem zdravstvenog kadra u J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za prijem zdravstvenog kadra u J.U. Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerzita u Sarajevu  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnost za prijem zdravstvenog kadra u J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU “Muzej Sarajeva”
  Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za 16 (šesnaest) radnika
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
20. Aktuelna pitanja

    
        
                                                                                                                                            P R E M I J E R
                                                                                                                   
                                                                                                                                                 Edin Forto

27.06.2019 - 12:00