Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 20.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20408/19 Sarajevo,

14.05.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

20. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.05.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo Izvjestilac:ministar Admir Katica

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo Izvjestilac:ministar Admir Katica

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za 2019. i 2020. godinu, između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice. Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"), kao zakupca Izvjestilac: ministar Malik Garibija

Iz nadležnosti Vlade:

4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

5. Prijedlog uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama u Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa ekonomskog koda Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na ekonomski kod – Transferi pojedincima, radi izvršenja Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18817-2.1/19 od 29.04.2019. godine kojim se nalaže isplata nagrade za policijske službenike koji su učestvovali u finalnoj akciji okončanja potrage za bjeguncem Gačić Edinom Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

9. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i Prijedlog rješenja o imenovanju dva v.d. člana Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručne komisije za sticanje, reviziju, mirovanje i prestanak statusa istaknutih samostalnih umjetnika Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Završni izvještaj o završetku Projekta dovršetka i opremanja CMB-a Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koji se finansirao sredstvima kredita Saudijskog fonda za razvoj Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

12. Izvještaj Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša o izradi Registra građevinskog otpada u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

13. Informacija o radu udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Malik Garibija

14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Tekst pismo namjere sa ciljem saradnje između Vlade Katalonije i Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: šefica kabineta premijera Lejla Mujkić

15. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ „Safvet-beg Bašagić”, JU OŠ „Mirsad Prnjavorac”, JU OŠ „Porodice ef. Ramić”, JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar”, JU „Peta gimnazija” JU „Gimnazija Obala” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

16. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ „9. maj” Pazarić i JU OŠ „ Podlugovi” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

17. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ „Podlugovi”, JU OŠ „Srednje”, JU OŠ „ Alija Nametak”, JU „Četvrta gimnazija”, JU „Gimnazija Obala” Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

18. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i razdjela Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

19. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i razdjela 12 Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

20. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstvo za obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo i razdjela Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

21. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i razdjela Direkcija za robne rezerve Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

22. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 33 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo - Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja i razdjela Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo,– Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

23. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između razdjela Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i razdjela Ministarstva pravde i uprave - Općinski sud u Sarajevu Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

24. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

25. Prijedlog zaključka za popunu šest upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Admir Katica

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP „Gradski saobraćaj“, d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog oglasa oglasa za prijem 10 vozača trolejbusa i 12 vozača motornog vozila, na neodređeno vrijeme Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

27. Prijedlog zaključka o prihvatanju odgovora Advokatskom društvu "Ademović, Nožica i partneri" d.o.o. Sarajevo na Urgenciju za rješavanje Prigovora na Rješenje Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-34488-16.2/18 od 15.10.2018. godine Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

28. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-4910-25/19 od 28.02.2019. godine Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

29. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Edin Forto

16.05.2019 - 10:00