Dnevni red 151.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-36632/18 Sarajevo,

06.11.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

151. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 08.11.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 148. i 149. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog odluke o prenosu prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta sa KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade:

2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o blagajničkom maksimumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općinu i Grad Sarajevo, za period 01.01. do 30.09.2018. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

4. Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01.do 30.09.2018. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

5. Izvještaj Direkcije robnih rezervi o snadbjevanju javnih kuhinja, prodaji robe sa zaliha robnih rezervi, davanje robnih rezervi u humanitarne svrhe i pregled 10-to dnevnih potreba stanovništva sa osnovnim prehrambenim artiklima Izvjestilac: direktorica Amra Rizvan

6. Informacija o objektima 0-9 i 0-10 na lokaciji "Otes", sa prijedlogom Zaključka Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Prijedlozi rješenja o razriješenju članova i vršilaca dužnosti članova školskih odbora osnovnih škola, i prijedlozi rješenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola. Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.- 2019. godine, broj: 02-05-10130-16/17 od 16.03.2017. godine, 02-05-18112-36/17 od 19.05.2017. godine, 02-05-24652-9/17 od 27.07.2017. godine i 02-05-34264-8/17 od 30.11.2017. godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbrgović

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika Upravnog dobora Kantonalne javne ustanove “Gerentološki centar” Izvjestilac: ministrica Amela Dautbrgović

10. Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbi Prutina Zuhdije, Ovčina Ekrema i Hasanbegović Almira iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

11. Informacija o proširenju Plana upisa učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2018./2019. godini Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

12. Informacija o zajedničkom djelovanju Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad” i Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište” u predmetima porodičnih i bračnih odnosa Izvjestilac: ministrica Amela Dautbrgović

13. Informacija o realizaciji utvrđenog programa održavanja čistoće za period od 01.04. do 30.09.2018. godine Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za korištenje dijela poslovnog prostora u Ulici Podgaj br.6. koji je u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, bez naknade Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst Protokola o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i opštine Istočni Stari Grad i davanje saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje istog radi uvrštavanja na dnevni red sjednice Vlade Izvjestilac: šefica kabineta Lejla Mujkić

16. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetske korisnike: OŠ “Musa Ćazim Ćatić“ , OŠ “Safvet-beg Bašagić” , OŠ “Edhem Mulabdić“, Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš, JU Muzej “Alija Izetbegović“ i KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

17. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetske korisnike: OŠ “Musa Ćazim Ćatić“ OŠ “Vrhbosna“, Treća gimnazija, Srednja škola metalnih zanimanja, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno ososobljavanje i JU “Pozorište mladih “ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

18. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj,

Mr.dipl.ing.saob.

08.11.2018 - 11:00