Dnevni red 137. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

137. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.08.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 136. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 1. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2017. godinu

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

   

  Iz nadležnosti Vlade

 2. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Tarifnog sistema KJKP “Toplane Sarajevo” d.o.o. Sarajevo sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 4. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva, za period od 01.01. do 30.06.2018. godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 5. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. do 30.06.2018. godine

  Izvjetilac: ministar Jasmin Halebić

 6. Izvještaj o aktivnostima KGF-SERDA sa 30.06.2018. godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 7. Sporazum o saradnji na realizaciji “Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor člana Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, iz reda stručnjaka iz oblasti sigurnosti saobraćaja

  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 9. Prijedlog rješenja o određivanju mjesečne naknade za rad članova Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo iz reda stručnjaka iz oblasti sigurnosti saobraćaja, koji nisu zaposleni u organima uprave na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini

  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 10. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, akt broj: 04-27-868/18 kojim je odlučeno po žalbama Zulčić Senada, Kurtović Džemile, “Žuti taksi” d.o.o Sarajevo i “Javna Raszsvetljava” d.d. Ljubljana

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 11. Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbama Mujčinović Harisa, Ohran Admira i Jašar Sejida

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 12. Informacija o neutrošenim kreditnim sredstvima kod Razvojne banke Federacije BiH Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 13. Informacija o radu Komisije Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za provođenje postupka javnog poziva za izbor privatnog partnera za pružanje usluge projektvanja, zamjene, ugradnje i održavanja “LED” svjetiljki i sistema upravljanja javnom rasvjetom na području Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 14. Informacija o trenutnom statusu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 15. Informacija o zbrinjavanju djece do 18 godina starosti koja se nalaze u riziku, sa akcentom na njihovo vraćanje u porodicu

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pretplatnu cijenu Službenih novina Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za produžavanje radnog vremena i za okupljanje gdje se održavaju projekcije “Sarajevo Film Festivala”

  Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

 18. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između razdjela 34 Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i razdjela 22 Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 19. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

 

08.08.2018 - 15:29