Dnevni red 130. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                         S A Z I V A M

130. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.06.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                    D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 128. redovne i 124., 125. i 126. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    
 
Iz nadležnosti Skupštine
1. Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Javne ustanove “Željeznički školski centar”, Javne ustanove “Studentski centar” i Javne ustanove “Djeca Sarajeva”
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
3. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “ANEKS”, Općina Novi Grad  
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
4. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period od 2018. do 2022. godine  
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
        

Iz nadležnosti Vlade
5. Prijedlog odluke o listi lijekova sa listom lijekova Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje - Centar za cjeloživotno učenje Javne ustanove “Bosanski kulturni centar” Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju društveno-ekonomske opravdanosti osnivanja Univerziteta “Effectus centrum” sa sjedištem u Sarajevu
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru  Javne ustanove OŠ “Safvet-beg  Bašagić” za imenovanje direktora  
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru  Javne ustanove Osnovna škola “Avdo Smailović” za imenovanje direktora   
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti  Školskom odboru  Javne ustanove Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
11. Prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo za školsku 2018/2019. godinu
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
12. Prijedlog zaključka kojim se prihvata izjašnjenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu  za izmjene Zakona o visokom obrazovanju
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
13. Prijedlog zaključka o prihvatanju izjašnjenja Ministarstva finansija, broj 08-02-06-23907 od 08.06.2018. godine na zahtjev Ustavnog suda BiH po osnovu apelacije Beća Esada Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
14.Prijedlozi rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
15. Nacrt Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2019-2021. godine
Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić
16. Program utroška sredstava ostvarenih od veterinarsko-zdravstvenih pregleda Inspektorata za veterinarstvo
Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
17. Informacija o prijedlogu za stipendiranje talentovanih i nadarenih učenika prilikom upisa u prvi razred srednje škole u školskoj 2018/2019. godini

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović 18. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između razdjela Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i razdjela Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

19. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

                                                                                                 Adem Zolj, mr.dipl.ing.saob.

 

14.06.2018 - 10:00