Dnevni red 107.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-36756/17

Sarajevo, 22.12.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16) S A Z I V A M 107. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 26.12.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 105. redovne sjednice i 107. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju medjusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstva saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

4. Izvještaj o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

5. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

6. Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca i Program sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve" Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo, kojim se uređuje međusobna saradnja iz djelokruga pripreme, provedbe i praćenja prioritetnih projekata zaštite okoliša Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

9. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavova/visini cijene centralnog grijanja KJKP "Toplane- Sarajevo" d.o.o Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanpashić

10. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i esploataciju mineralnih sirovina na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Privrednoj komori Kantona Sarajevo za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Multicom d.o.o. – Centar za poslovnu edukaciju Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednjoškolski centar Vogošća za imenovanje direktora Centra Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

15. Program usmjeravanja sredstava posebne naknade za 2017.godinu Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

16. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova kao i vršilaca dužnosti te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova (od 14.12.2017. godine) Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlozi rješenja o razriješenju predsjednika i članova kao i vršilaca dužnosti te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova (od 20.12.2017.godine) Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

18. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Gerentološki centar" Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ispred Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

20. Izvještaj o radu Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, za period od 30.10.2016. do 12.12.2017. godine Izvjestilac: predsjednik Tima Erduan Kafedžić

21. Informacija o hraniteljstvu kao posebnom obliku alternativnog zbrinjavanja djece i odraslih Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

22. Informacija o provodjenju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine (za period od 01.01.2017.-30.06.2017.godine) Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

23. Informacija o projektima javno – privatnog partnerstva Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

24. Informacije o izdatim licencama za javni prijevoz Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

25. Informacija KJKP "Park" d.o.o Sarajevo u vezi sa dugovanjima preduzeća po osnovu neisplaćenih doprinosa prema radnicima koji su stekli uslov za penzionisanje Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo da sa predstavnicima Gradske uprave Grada Sarajevo potpiše ugovor o sufinansiranju organizacije dočeka Nove 2018. godine u Sarajevu , u iznosu od 50.000,00 KM, koji će biti isplaćen iz sredstava prikupljenih po osnovu naplaćene boravišne takse Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

28. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka broj: 02-05-10908-21/17 od 16.03.2017. godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za odobravanje sredstava održivog povratka u svrhu podrške projektu asfaltiranja iz centra MZ ,,Strgačina“ do sela Pribišići, opština Rudo Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

30. Prijedlog zaključka o unosu sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu OŠ „Porodice ef. Ramić“ iznad planiranih sredstava i Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

31. Prijedlog zaključka o unosu sredstava (donacije od pravnih lica) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu, koja su OŠ „Saburina“ doznačena od strane pravnog lica „Triglav osiguranje“ d.d. Sarajevo i Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

32. Prijedlog zaključka o unosu uplaćenih sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike: OŠ "9. maj" Hadžići-Pazarić, OŠ "Podlugovi", OŠ "Alija Nametak", OŠ "Edhem Mulabdić", Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" i JU Muzej "Alija Izetbegović" Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem radnika u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica “Prim. Dr Abdulah Nakaš, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš", i to: - šef Odjeljenja za tehničke poslove i investicije Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

Aktuelna pitanja;

                                                                                                                                                                 PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

26.12.2017 - 10:00