Način unosa javnih nabavki kantonalnih organizacija

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/16) ustanovljena je obaveza vođenja Baze podataka o javnim nabavkama u organima uprave i službama, za javne institucije na nivou Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i zavodi čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koji su dužni primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH.

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo navedenom Odlukom je zadužen da formira Bazu, te da pripremi tehničko i korisničko uputstvo za unos podataka.

U skladu s tim, u prilogu je Korisničko uputstvo za unos, izvorno koje je preporučeno za upotrebu i skenirani primjerak službenog dokumenta.

 

Kantonalna ministarstva, kao i ostale kantonalne organizacije kojima je internet stranicu napravio Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, unose javne nabavke direktno na svojoj stranici. Kantonalne službe koje nemaju svoju stranicu nabavke unose na stranici Intraneta Kantona. Kao i za druge podatke, procedura je tehnički jednostavna i nabavke trebaju unositi osobe koje rade na njima. Ove osobe postaju urednici stranice sa ovlaštenjem za unos podataka za javne nabavke.

Ti se podaci u redovnim vremenskim intervalima automatski kopiraju na stranicu Vlade KS http://vlada.ks.gov.ba/nabavke/ i na stranicu http://javnenabavke.ks.gov.ba/. U prilogu je grafička shema unosa koja pojašnjava ovaj sistem.

 

Ostale javne ustanove, javna preduzeća, fondovi i druge kantonalne organizacije imaju na raspolaganju tri načina unosa javnih nabavki, od kojih biraju onaj koji im odgovara:

A. unos nabavki direktno na svojoj stranici, te priprema JSON datoteke sa potrebnim podacima koja će se automatski uvesti (import) na stranici http://javnenabavke.ks.gov.ba; ovo je najbolja opcija kada organizacija ima prikladan sistem za izradu stranice (CMS); uputstvo za formiranje JSON datoteke se nalazi na http://vlada.ks.gov.ba/nabavke/uputstvo u prilogu - potrebna je veća izmjena stranice organizacije;

B. ručni unos nabavke samo na stranici http://javnenabavke.ks.gov.ba/, a potom automatski prikaz na svojoj stranici korištenjem tehnologije Iframe-a; u ovom slučaju se izbjegava dupli unos, a rješenje se može realizovati i na najjednostavnijim stranicama - potrebna je manja izmjena stranice organizacije;

C. unos nabavki direktno na svojoj stranici i ponovo na stranici http://javnenabavke.ks.gov.ba; ovo je najlošija varijanta radi duplog unosa i nije preporučena.

U konačnici se svi podaci o javnim nabavkama objedinjuju na portalu Javnih nabavki KS na adresi http://javnenabavke.ks.gov.ba/ ili ili skraćeno http://jn.ks.gov.ba/.

 

Za prijavu organizacije na sistem molimo pošaljite dopis ili poruku sa odabranim načinom unosa sa službene adrese na helpdesk@zis.ks.gov.ba sa sljedećim podacima: ID organizacije, ime i prezime, e-mejl i telefon korisnika (jednog ili više njih).

 

Za pitanja u vezi javnih nabavki možete kontaktirati Stručnu službu za zajedničke poslove, Sedin.Kozadra@sszp.ks.gov.ba ili telefon 033 562 299.

Za tehnička pitanja u vezi sistema možete kontaktirati Zavod za informatiku i statistiku, Denisa.Durakovic@zis.ks.gov.ba ili na telefon 033 562-175.

Za pitanja u vezi Korisničkog uputstva možete kontaktirati Zavod za informatiku i statistiku, Nermina.Kurtovic@zis.ks.gov.ba ili na telefon 033 562-267.