Stručne službe za zajedničke poslove - Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Ukupno 120
Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata
Ugovor o kupoprodaji motornih ulja
Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/
Dodjela ugovora za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala
Okvirni sporazum-ugovor za usluge dezinfekcije i dezinsekcije u objektima Kantona Sarajevo u 2017. god.
Okvirni sporazum - ugovor o uslugama tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platoforme
Ugovor o izvođenju radova na elektroinstalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo
Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo)
Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika
Ugovor o vršenju usluga pružanja pomoći na cesti - ZONA
Ugovor o uslugama kontrole i tekućeg održavanja videonadzora i sistema vatrodojave u objektima Kantona Sarajevo
Okvirni sporazum -ugovor o uslugama deratizacije objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini
Ugovor o osiguranju imovine - opreme Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Ugovor o osiguranju imovine - objekata Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Ugovor o nabavci fotoaparata i kamere za potrebe Press službe Kantona Sarajevo
Ugovor o zakupu terena
Ugovor ZZ "GROS COMP" p.o. Hadžići
Ugovor "NETWORK I" doo Bijeljina
Ugovor "KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH" doo Sarajevo
Ugovor "SWORD SECURITY" doo Sarajevo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "GALBOLS" doo Sarajevo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "GALBOLS" doo Sarajevo
Okvirni sporazum - ugovor "ARTIKA" doo Sarajevo
Okvirni sporazum - ugovor LOT 2 "ITG" doo Sarajevo
Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "ITG" doo Sarajevo
Okvirni sporazum - ugovor za vulkanizerske usluge u 2017. godini
Ugovor "KAMER COMMERCE" doo
Ugovor o zakupu "BOSTON COMPANY" doo
Ugovor AUTOSERVIS "UZEIRBEGOVIĆ" Zenica
Ugovor "MOUNTAIN" doo
Ugovor "VINOJUG" doo
Okvirni sporazum - ugovor "MMCC"
Okvirni sporazum - ugovor LOT 2 "SANACIJA 3 D"
Okvirni sporazum - ugovor LOT 1 "SANITACIJA"
Okvirni sporazum-ugovor "ERLANG"
Okvirni sporazum-ugovor "VINOJUG"
Ugovor SOR AUTOSERVIS "DEAS"
Ugovor "PORSCHE BH" doo