Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 1775
Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača
Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put
Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV
Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj
Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frižidera
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije
Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki broj 13-14-282/17 i broj 13-04-1-14-282/17
Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56
Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća
Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc
Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova OŠ Anex II faza
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila
Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKU I INSTALACIJU IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUČOM OPREMOM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge edukacije
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice
Ugovor o uslugama izrade plakata u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale
Dopuna plana javnih nabavki
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017-2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama
NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU VATROGASNE ISPOSTAVE VOGOŠĆA