Stručne službe za zajedničke poslove - Pokretanje i tok javnih nabavki

Ukupno 1403
Pokretanje postupka zajedničke javne nabavke za usluge čišćenja prostorija
Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo
Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju
Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji
NABAVKA USLUGE SERVIS VATROGASNIH APARATA
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE TONERA I KETRIDŽA
ODLUKA O POKRETANJU KONKURENTSKOG POSTUPKA ZA NABAVKU AGREGATA
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA
Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir
Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica
Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo"
Usluge objave kavnog konkursa
Objava Javnog konkursa u dnevnom listu"Oslobođenje"
Pokretanje otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala
Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara
Ugovor o snabdijevanju tiskom
Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD
Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN
Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije
Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile
PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2017.GODINU
Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2
Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo
Pokretanje postupka javne nabavke faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo
Pokretanje postupka javne nabavke i montaže opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo
Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo
Izbor ponuđača za nabavku faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo
Izbor ponuđača za usluge izrade i uramljivanja grba Kantona Sarajevo
Izbor ponuđača za nabavku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena u objektu u ul. Dalmatinska br. 2
Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme
Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN
Ugovor o nabavci znački
Odluka o pokretanju postpka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS u 2017. godini - građevinski radovi /hitne intervencije/
Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tekućeg održavanja vozila KS u 2017. godini
Ugovor o kupoprodaji motornih ulja
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017.