Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 4973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o pokretanju direktnog sporazuma -nabavka informatičke opreme 20.06.2016 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 20.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 27.05.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 10.06.2016 1.404,00 1.404,00 Serda d.o.o., Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B zakona o javnim nabavkama BiH broj 13-14-747-16 od 06.06.2016 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 06.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 08.06.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 08.06.2016 150,00 150,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 13-14-1966616 za usluge anex II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 10.05.2016 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.06.2016 10.05.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o odgađanju postupka nabavke, isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupkadodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije sigurnosne protiv-provalne kase Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2016 5.000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje UPS uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2016 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka dodjele ugovora za nadogradnju mrežne infrastrukture MUP-a KS putem otvorenog postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2016 60.000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Izmjene tenderske dokumentacije za javnu nabavku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku i isporuka ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2016 247.061,04
Ministarstvo saobraćaja Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-2 Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka kofera za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2016 362,20 13.06.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - plasman sredstava za održivi povratak Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2016 585,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - ampula za alkometar Envitec Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2016 8.424,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - nadogradnja mrežne infrastrukture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.06.2016 60.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - produženje licenci za antivirusni program Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2016 12.340,55
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka licenciranog softvera Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Ljetna škola za mlade talentovane naučnike"" Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Elektronski dnevnik" Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo finansija Poziv za dostavu ponuda za usluge izrade interfejsa između ISFU i Informacionog sistema Općinskog suda u Sarajevu u cilju provođenja potrebnih aktivnosti za zatvaranje budžetskog računa Opštinskog suda u Sarajevu i njegovo uvezivanje kroz Informacioni si Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pretplata na stručni časopis Porezni savjetnik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga učešća na edukaciji o alatima i potrebnim vještinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci dnevnog lista "Faktor" za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2016 07.06.2016 31.05.2016 5.385,22 "SIMURG MEDIA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - otkup knjiga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora za pružanje ulsuga nabavke knjiga pod naslovom „Bliska zaštita VIP ličnosti , autor Zlatko Morakić Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instalaciju atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2016 110.578,46
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku antivirusa za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2016 7.014,74 7.014,74 4TH dimension doo Sarajevo 4200241350006
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 3 Ugovaranje i realizacija 03.06.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka obuće /borosane/ za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2016 01.06.2016 778,12 02.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije broj:13-14-594/16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.05.2016 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-14-594/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 13-14-747/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 10.05.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 13-14-747/16 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016 16.05.2016 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije ugovora Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.06.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za usluge uramljivanja za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2016 12.05.2016 256,40 01.06.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.05.2016 6.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije za mlade Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Obavještenje o javnoj nabavci - Elektronska učionica Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna plana nabavke Ministarstva privrede za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku municije i hemijskih sredstava putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 25.05.2016 3.950.000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku motokultivatora i motornih pila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2016 31.860,31
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Revicon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na rekonstrukciji mašinskih instalacija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2016 23.05.2016 68.090,21 23.05.2016 68.090,21 "CLIMA - TRADE" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ZZ "GROS - COMP" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2016 23.05.2016 11.750,67
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga servisiranja sistema internog video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2016 6.000,00
Ukupno po stranici 4.585.086,96 82.724,17 9.248,74