Pretraga

Ukupno 2379
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 6.318,00 6.318,00 SICON SAS d.o.o Tuzla
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA AUDIOVIZUELNE OPREME I FOTO APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 7.005,02 7.005,02 Imtec d.o.o. Sarajevo 200918780002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 59.561,61 59.561,61 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja novih motornih vozila obavezno osiguranje i kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija 132.795,00 132.795,00 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-presvlaka za prednja sjedišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda i taložnog šahta Ugovaranje i realizacija 13.10.2017 3.946,08 3.946,08 "SELA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci poslovne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 5.971,68 5.971,68 "WILLONA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 45.490,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete Općina Centa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Centar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o kupovini hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće Ugovaranje i realizacija 778,05 778,05 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge objave poništavanja i ponovnog objavljivanja Javnog oglasa NO SKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017 707,85
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štambilja Ugovaranje i realizacija 1.244,18 1.244,18 "DES" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Dopuna plana nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 11.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži policijske kućice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 3.600,00 "ALPROM" d.o.o. Kiseljak
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranje motornih vozila KS za 2018. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 56.885,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo za boračka pitanja Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. Plan nabavki 07.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka računara i rač.opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i montažu alarmne centrale sa pripadajućim modulima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2017 921,96
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže alarmne centrale sa pripadajućim modulima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i isporuku računara i rač opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS - LOT 1 /personalni računari/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 5.152,68
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku klima uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 1.989,00
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje javne nabavke za LOT 2 - faks aparat za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 9.664,20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za nabavku standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2017 122.850,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 4 - televizijski i radijski prijemnici Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 993,33
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 3 - printeri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 215,86
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT-2 /laptopi/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara PC - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 49.140,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2017 31.430,52 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 136.890,00 136.890,00 Metalka Trade doo Sarajevo ID 4200106220003
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajevo za period 2018-2020. god. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za ustupanje usluga čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2017 23.397,37
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izvodenje radova Javna rasvjeta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta Dreskovaca Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 199.859,40 199.859,40 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci materijala, izradi i ugradnji prozorske stolarije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2017 20.867,00 G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku materijala, izradu i ugradnju prozorske stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 20.867,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže kanc.namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2017
Ukupno po stranici 338.274,25 610.266,54 554.369,02