Pretraga

Ukupno 2032
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka 18.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 658,18
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 502,55
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki broj 13-14-282/17 i broj 13-04-1-14-282/17 Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova OŠ Anex II faza Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKU I INSTALACIJU IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUČOM OPREMOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017 50.299,47
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Intertraffic Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2017 7.018,13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo 2017-2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2017 599.981,15
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana javnih nabavki Plan nabavki 08.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2017 25.857,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama izrade plakata u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 1.263,60 "PRINTING" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade autopresvlaka za mot. vozilo marke Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017 250,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade autopresvlaka za mot.vozilo Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1.521,00 1.521,00 ICE-NET D.O.O.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 6.580,33 6.580,33 Teve Varnost Elektronika 4218101930009 Visoko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU VATROGASNE ISPOSTAVE VOGOŠĆA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 4.563,00 4.563,00 Dream Design d.o.o. 4201730090005
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 2.950,00
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 1.950,00
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 1.263,60
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE DEZINSEKCIJE DERATIZACIJE I DEVIPERACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 804,96 804,96 Sani Tox d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 63.882,00 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 175.032,00 "GUMA M" doo Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017 663.000,00
Ukupno po stranici 1.353.730,08 253.646,89 13.469,29