Pretraga

Ukupno 1458
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zastava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA USLUGU OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2017.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o vršenju usluga pružanja pomoći na cesti - ZONA Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2017 2.490,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju radova na elektroinstalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 4.447,35
Ured za kvalitet Nabavka usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.02.2017 444,03 "EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.12.2016 273.400,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2017 273.400,00 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Press služba Plan nabavki Press služba za 2017. god. Plan nabavki 17.03.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.03.2017 20,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lupon Ventures Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2017 1.227.587,40
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama kontrole i tekućeg održavanja videonadzora i sistema vatrodojave u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2017 128,70 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Kabinet premijera Izbor ponuđača za ugostiteljske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017 30,00
Kabinet premijera Ugostiteljske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o uslugama deratizacije objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.03.2017 600,00 "DEZITOX-SANITARCI" d.o.o. Sarajevo
Kabinet premijera Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 30,00 Hotel Holiday
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu kanc.namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2017 8.519,69
Ured za kvalitet Plan nabavki za 2017. godinu Ured za kvalitet Plan nabavki 11.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 236.259,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge servisiranja klime u sl. vozilima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tehničke pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.02.2017 2.490,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge štampanja obrazaca i pisanog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.03.2017 21.418,14
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017
Ministarstvo zdravstva Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pružanje usluga iz Aneksa II dio B Zakona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA RUČNOG ALATA ZA 2017 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6.986,66 6.986,66 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ODJEVNE RADNE OPREME I POTREBNIH MATERIJALA ZA 2017 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6.946,88 6.946,88 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-17-3-15/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka softvera - Lansweeper 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.183,72 Cleverbridge AG, Njemačka
Zavod za informatiku i statistiku KS Pružanje usluga Drupal podešavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 1.170,00 1.170,00 Pauza d.o.o Sarajevo 4201306520008
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluga izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 106,00
Ured za kvalitet Nabavka usluge izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017
Ministarstvo privrede Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2017. godinu Plan nabavki 06.03.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci garažnih automatskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.100,00 3.100,00 EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju i popravci garažnih automatskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.900,00 3.900,00 EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU Plan nabavki 27.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora - nabavka opreme potrebne za stavljanje u funkciju server sobe i proširenje kapaciteta za obradu prekršaja zabilježenih stacionarnim radarom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju imovine - opreme Kantona Sarajevo za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2017 1.282,70 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju imovine - objekata Kantona Sarajevo za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2017 4.832,10 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge tek.održavanja aplikacije IBM Lotus i dr. za KUIP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2017 13.923,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SANITACIJA" doo - LOT 1 -usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2017 1.766,70
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka zajedničke jn za usluge čišćenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017
Ukupno po stranici 1.785.519,93 310.942,14 22.103,54