Pretraga

Ukupno 1619
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usisivača i fax-aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6.000,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - pružanja usluga edukacije i straučnog usavršavanja drž. službenika i Javni Poziv Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - nabavke pružanja usluga hotelskog smještaja i pružanja ugostiteljskih i Javni Poziv Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju u plan nabavki - nabavke pružanja hotelskih i ugostiteljskih usluga Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju u plan nabavki - edukacija i strucno usavrsavanje drz sluzbenika Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-odrzavanje ap.softwera Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2016.g. Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2016 2.024,74 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2016 178.255,35 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIFA PETROL" - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2016 2.024,74
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIFA PETROL" - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2016 178.255,35
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2015 1.246,05 1.246,05 Kraning doo Puračić Lukavac 4209331600009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma u toku 2015. godine Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA OD 22 DECEMBRA 2015 GODINE SA ANEKSOM 12 BEZ RJESENJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENEDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA-2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo privrede IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI MINSTARSTVA PRIVREDE ZA 2015.GODINU Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku računara i laptopa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku printera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača "MIDDLE POINT ELECTRONICS" d.o.o. doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2015 1.842,75
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BOSNA SUNCE OSIGURANJE" dd Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.12.2015 46.080,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU ROBA-PROBOJNOG SNJEŽNOG PLUGA ZA TRAKTOR ECO TRAC-120 V Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo za boračka pitanja TABELAEINI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2015. GODINE Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku tri televizora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2015 6.000,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku opreme za uspostavu bežične mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2015 3.289,22 3.289,22 Kamer Commerce doo Sarajevo 4200086440001
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE O USVAJANJU ZALBE JEDNOG OD PONUDJACA I IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2015 1.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja mot. vozila Lot 1 marke Audi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Sukcesivna isporuka pogonskog goriva za automobile Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pet službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.12.2015 239.058,20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2015 14.607,20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača za nabavku roba - nabavka municije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.11.2015 14.040,20
Ministarstvo finansija Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA TONERA I OSTALIH POTREBSTINA ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za troškove keteringa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2015 1.200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku blindiranih - protivpožarnih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2015 3.000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku ski-karata za sezonu 2015/2016. godina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku ski-karata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2015 9.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "VGT OSIGURANJE" dd Visoko LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2015 5.746,61
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje kasko osiguranja motornih vozila LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2015 20.079,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "MMCC" d.o.o. - nabavka računara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2015 19.389,24 "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SARAJEVO-OSIGURANJE" dd Sarajevo LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2015 1.384,30
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SARAJEVO-OSIGURANJE" dd Sarajevo LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2015 4.572,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA ZA POTREBE KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 583.890,35 204.204,60 4.535,27