Pretraga

Ukupno 2032
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sistemske jedinice sa foto-registracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta PS Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke materijala, izrade i ugradnje prozorske stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-93-3-107/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OBUKA ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.10.2017 46.592,65
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-92-3-106/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obavještenje o dodjeli ugovora Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.10.2017 1.192,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka za nabavku obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama servisiranja dizel električnog agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 1.650,87 "ENERGOINVEST - SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke svjetlosne i zvučne signalizacije za službena motorna vozila sa ugradnjom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova u kotlovnici u Centru za izbjeglice u Hrasnici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2017 280,80
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novi zakoni i teme iz prakse Ugovaranje i realizacija 17.10.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova u kotlovnici u objektu "Stupex" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor br 15/2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2017 5.967,00 5.967,00 COMP-IT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.08.2017 16.904,16
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o prihvatanju ponude COMP -IT d.o.o. br 49/2017 Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 425,00
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017 5.557,50
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.08.2017 16.214,97
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka usluga nadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.08.2017 18.022,10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o uslugama nadzora pri sanaciji liftova u 2017 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2017 2.574,00 2.574,00 "OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Sanacija liftova u 2017 - nabavka radova - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.08.2017 20.712,51
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku beskontaktnih kartica za kontrolu prolaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2017 694,98
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke beskontaktnih kartica za kontrolu prolaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2017 34.345,93
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o desetoj (X) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS Plan nabavki
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 16.904,16 16.904,16 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.09.2017 16.214,97 16.214,97 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 18.021,60 18.021,60 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 20.712,51 20.712,51 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozla - I Ugovaranje i realizacija 2.596.464,00 2.596.464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - II Ugovaranje i realizacija 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja Ugovaranje i realizacija 20.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija 15.06.2017 209,43 209,43 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Aktulene izmjene propisa, polugodišnji obračun, novi i izmijenjeni MRS MSFI Ugovaranje i realizacija 28.06.2017 100,00 100,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe i ponuđače, E-aAukcija, Ugovaranje i realizacija 18.09.2017 149,76 149,76 Agencija Evropa komunikacije d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu 20. jubilarni međunarodni simpozij - Dvadeset godina reformi Ugovaranje i realizacija 15.09.2017 339,30 339,30 FEB d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (59,34 m2) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Prijedlog novog zakona o računovovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse Anex II dio В Ugovaranje i realizacija 18.09.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (3,225 m2) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci aparata za gašenje početnog požara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2017 3.012,75 "PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2 Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obavještenje o nabavci 285-1-2-86-3-98-17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obavještenje o dodjeli ugovora 285-1-3-48-5-97-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ukupno po stranici 160.942,60 3.085.003,85 3.080.340,23