Pretraga

Ukupno 2562
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu kanc.namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017 15.097,68
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku, fotografske opreme i mobilnog osvjetljenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 158.499,90 158.499,90 "SHOT" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za sušenje odjeće sa biološkim tragovima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.280,42 29.280,42 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-guma Ugovaranje i realizacija 10.11.2017 4.038,84 4.038,84 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - radna odjeća i obuća Ugovaranje i realizacija 1.187,55 1.187,55 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štambilja za prijem i otpremu pošte Ugovaranje i realizacija 1.320,46 1.320,46 "DES" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo finansija nabavka usluga izrade studije "Strategija upravljanja dugom u Kantonu Sarajevo za period 2018. do 2020. god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2017 45.045,00 Ekonomski institut Sarajevo 4200267150005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za isporuku softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača nabavke radova na rekonstrukcijama i sanacijama i tekućem održavanju na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 2.363,96 2.363,96 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OKVIRNI SPORAZUM ZA JAVNU NABAVKU GORIVA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2017 149.100,00 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-Vogošča, 4200999090005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniformi Ugovaranje i realizacija 3.293,46 3.293,46 KM TRADE Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 59.561,61 59.561,61 INTER-COM d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja novih motornih vozila obavezno osiguranje i kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA ZIDNIH KALENDARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 629,92 629,92 UDRUŽENJE OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU 200346610003 Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KANCELARIJSKE STOLICE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 444,60 444,60 R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 200056290005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 6.318,00 6.318,00 SICON SAS d.o.o Tuzla
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA AUDIOVIZUELNE OPREME I FOTO APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 7.005,02 7.005,02 Imtec d.o.o. Sarajevo 200918780002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija 132.795,00 132.795,00 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-presvlaka za prednja sjedišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda i taložnog šahta Ugovaranje i realizacija 13.10.2017 3.946,08 3.946,08 "SELA" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci poslovne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 5.971,68 5.971,68 "WILLONA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće Ugovaranje i realizacija 778,05 778,05 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge objave poništavanja i ponovnog objavljivanja Javnog oglasa NO SKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017 707,85
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štambilja Ugovaranje i realizacija 1.244,18 1.244,18 "DES" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 45.490,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete Općina Centa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Centar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o kupovini hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Dopuna plana nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 11.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži policijske kućice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 3.600,00 "ALPROM" d.o.o. Kiseljak
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga obaveznog i kasko osiguranje motornih vozila KS za 2018. godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 56.885,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i isporuku računara i rač opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS - LOT 1 /personalni računari/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 5.152,68
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku klima uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 1.989,00
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje javne nabavke za LOT 2 - faks aparat za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2017 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 9.664,20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za nabavku standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2017 122.850,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 4 - televizijski i radijski prijemnici Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 993,33
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 3 - printeri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 215,86
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT-2 /laptopi/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 0,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku računara PC - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017 49.140,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2017 31.430,52 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. Plan nabavki 07.12.2017
Ukupno po stranici 308.185,60 647.854,25 418.678,73