Pretraga

Ukupno 2257
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo zdravstva Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 4.972,50 Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000
Ministarstvo zdravstva Usluge štampanja publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 4.972,50
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije -Ugovor od 24.04.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2017 322,20 322,20 Agencija za ICT usluge O.D.ContentBA Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc Plan nabavki
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 20.04.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.04.2017 322,20
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor od 30.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2017 840,00 840,00 INTERQUALITY d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 29.03.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 29.03.2017 840,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor 24.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 195,00 195,00 REC d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI, MONTAŽI, INSTALACIJI I PUŠTANJU U RAD IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2017 50.299,47 50.299,47 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 22.03.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 195,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka usluga edukacije, stručnog ospoobljavanja i usavršavanja nastavnika za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija 59.500,00 59.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE DVA MOTORNA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o obustavljanju postupka - minibusi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAFTNIH DERIVATA - GORIVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke aparata za gašenje početnog požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SANITETSKOG VOZILA SA PRIPREMOM ZA UGRADNJU KARDIOMOBILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2017 58.055,40 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 58.196,97 58.196,97 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017 198.674,61
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.09.2017 658,18
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2017 502,55
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku frižidera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka 18.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki broj 13-14-282/17 i broj 13-04-1-14-282/17 Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - digitalni uređaj za slanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 13.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova OŠ Anex II faza Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća Ugovaranje i realizacija
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ukupno po stranici 206.165,04 232.381,54 169.353,64