Pretraga

Ukupno 2827
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku tag uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.01.2018 578,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke tag uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 6.521,58 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2018 Plan nabavki 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2018 Plan nabavki 23.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE INTERVENCIJSKE VATROGASNE UNIFORME I INTERVENCIJSKE VATROGASNE ČIZME Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 453.024,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku suđa za bife-e organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2018 5.790,33
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavki kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2018 6.972,45
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke suđa za bife-e organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2018 2.620,80
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupak javne nabavke projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aprata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku elektro materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2017 6.998,22
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke elektro i vodo materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 4.914,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 3.801,30
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala sa logom policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci elektro i vodo materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 6.998,22 "CREDIBIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018 3.493,62
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 3 - Papir i papirna konfekcija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 73.885,50
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 1 - Dijelovi i pribor fotokopirnih i laserskih aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 23.336,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge ugradnje zaštitne folije na sl.vozilu organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018 386,25
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 - Raznovrsni kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 58.883,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i montažu ulaznih vrata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2017 2.171,29
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže ulaznih vrata za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2017 692,64
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 61.500,00 61.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2017 15.097,68 "MIRA-MAR" d.o.o. Foča
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 45.490,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovoro o nabavci novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 5.495,49 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku novogodišnje galanterije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 5.495,49
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2018 25,74
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 73.885,50 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM I IZMJENI DIJELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 58.883,00 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke pribora i alata za potrebe kriminalističke tehnike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 23.336,00 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 34.345,93 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.10.2017 663.000,00 Konzorcij Webo Maribor, Hidraulika Kurelja, Euro GV i Eko-Bel
Ukupno po stranici 653.068,63 994.553,40 61.500,00