Pretraga

Ukupno 2124
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.10.2017 671,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke stručne literature Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za gašenje početnog požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017 3.012,75
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA NABAVKA I ISPORUKA GARDEROBNIH ORMARA ZA VATROGASCE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2017 2.998.768,50
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluku o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka 04.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA I UGRADNJA PLAMENIKA ZA PEĆI NA LOŽ ULJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 6.466,59 6.466,59 Weishaupt d.o.o. Sarajevo 4201189970005
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 15.09.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.09.2017 310,00 310,00 REC d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 12.09.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.09.2017 310,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 11.07.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 11.07.2017 292,50 292,50 BSG FINCONS Društvo za edukaciju i konsultaciju d.o.o. , Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 10.07.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.07.2017 292,50
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 19.06.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.06.2017 200,00 19.06.2017 200,00 200,00 Revicon doo, Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 16.06.2017 200,00
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge oglašavanja NO SKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 707,85
Služba za skupštinske poslove Odluka o prihvatanju ponude za usluge oglašavanja NO KAP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 707,85
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za potrebe Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 419,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke stručne literature za potrebe Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2017
Ministarstvo zdravstva Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 4.972,50 Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000
Ministarstvo zdravstva Usluge štampanja publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.06.2017 4.972,50
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije -Ugovor od 24.04.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2017 322,20 322,20 Agencija za ICT usluge O.D.ContentBA Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc Plan nabavki
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B o javnim nabavkama BiH od 20.04.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 20.04.2017 322,20
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga - Revizija projektne dokumentacije tramvajskih stajališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor od 30.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2017 840,00 840,00 INTERQUALITY d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 29.03.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 29.03.2017 840,00
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Usluge stručnog osposobljavanja Ugovor 24.03.2017 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 195,00 195,00 REC d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI, MONTAŽI, INSTALACIJI I PUŠTANJU U RAD IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2017 50.299,47 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 22.03.2017 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 24.03.2017 195,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka usluga edukacije, stručnog ospoobljavanja i usavršavanja nastavnika za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija 59.500,00 59.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE DVA MOTORNA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o obustavljanju postupka - minibusi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAFTNIH DERIVATA - GORIVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke aparata za gašenje početnog požara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SANITETSKOG VOZILA SA PRIPREMOM ZA UGRADNJU KARDIOMOBILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2017 58.055,40 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 58.196,97 58.196,97 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017 198.674,61
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Ukupno po stranici 3.210.293,76 239.650,63 126.323,26