Pretraga

Ukupno 1341
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 290.628,00 290.628,00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za funkcionisanje sistema radio-veze Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 53.140,23 53.140,23 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka taktičkih uniformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 198.806,40 198.806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - sukcesivna nabavka tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 23.505,30 23.505,30 INTER-COM d.o.o. Zenica
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za usluge tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel. mreže nje vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.01.2017 12.839,27
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zamjeni stakla na šalterima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3.612,63 3.612,30 "RAMA GLAS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1.050,00 1.050,00 Interquality d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 23.11.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.11.2016 1.050,00 1.050,00 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina Plan nabavki
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljana lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 29.11.2016 2.798,64 2.798,64 FEF export import d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor za isporuku poklon-suvenira za potrebe Ministarstva za rad ,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.12.2016 1.538,55 1.538,55 Zlatar-Juvelir Since 1927 Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.580,67 1.580,67 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci oznaka sa vezenim imenom i prezimenom policijskog službenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 6.142,50 6.142,50 "Uslužnost" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije od 06.12.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2016 600,00 600,00 Revicon d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu skladišnog prostora za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 4.680,00 RTV BiH Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku radnih odijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 6.000,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka sviceva - mreznih uredjaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2016 1.635,66 1.635,66 Disti doo Sarajevo 4200077450002
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki 10.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Osiguranje uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 1.250,64 1.250,64 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora/okvirnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata Pokretanje i tok postupka 12.01.2017 4.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2017 3.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.12.2016 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 2 - isporuka motornih ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 2.075,97
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilatadržavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2017 127.676,25
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o osiguranju vozila LOT 2 - kasko osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2017 9.400,00 "EUROHERC OSIGURANJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 84,24
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika Ugovaranje i realizacija 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 110,92
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2017 164,26
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa terena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum IMTEC d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 Pokretanje i tok postupka 04.01.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Štampanje odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i godišnjih parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2016 2.287,35 GONG d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 2.285,35
Ministarstvo zdravstva Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 99.396,77 99.396,77 Sanitacija d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka sefa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1.520,01 “Hudiny Lock“ d.o.o.
Ukupno po stranici 158.236,26 705.223,35 687.335,66