Pretraga

Ukupno 1884
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina" ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama Pokretanje i tok postupka 2.950,00
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2. - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 1.950,00
Ministarstvo privrede Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađivanju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 1.263,60
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade plakata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE DEZINSEKCIJE DERATIZACIJE I DEVIPERACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 804,96 804,96 Sani Tox d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 63.882,00 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 175.032,00 "GUMA M" doo Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017 663.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o pružanju usluga čišćenja dijela zajedničkih prostorija u ul. M.Tita br. 62 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.08.2017 9.322,20 "KRISTAL" d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1.126,00 1.126,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 2.574,00 2.574,00 REBUS d.o.o.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke povodmo Kurban Bajrama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 877,50 877,50 Hayat d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za servisiranje službenih motocikala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja 3 Izmjena Plana javnih nabavki 2107 Plan nabavki 29.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke konsultantskih usluga i pripreme rekvizita za scenu u povodu 25. god 1.Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 3.200,00 3.200,00 DENSA d.o.o Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Ministarstvo privrede Izrada šumsko-gospodarske osnove za privane šume na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2017 266.619,00
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika - Uredsko poslovanje Ugovaranje i realizacija 29.08.2017 409,50 409,50 Interquality d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 145,00 145,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavke usluga otkupa štampanih knjiga povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1. Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1.474,20 1.474,20 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo broj
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017 58.055,40
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO-CISTERNE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke radne odjeće i obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga_izrada glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice Srednje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 350.555,74
Zavod za informatiku i statistiku KS Usluga implementacije filtera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1.638,00 1.638,00 Tingea doo
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 25.08.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2017 34.345,93
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za nabavku, isporuku i montažu telefonske centrale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2017 69.027,08
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.146,00 1.146,00 REBUS d.o.o.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te reviziju geologije za potrebe izrade RP "SARAJEVOGAS - BOSNALIJEK" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2017 2.768,00 2.768,00 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrada ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te revizija projektnog zadatka i elaborata geologije za potrebe izrade RP "ZABRĐE" i RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III". Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 - terenska vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 63.882,00
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 - putnički automobili Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2017 175.032,00
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Guma za vozila GOLF VII i ŠKODA OKTAVIJA" za potrebe vozila u posjedu Zavoda (8 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.119,00 1.119,00 Tr "AS"
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 3.022,00 3.022,00 REBUS d.o.o. Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4.991,00 4.991,00 Edukaconi Centar Barbados
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.08.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor za javnu nabavku, isporuku i instalaciju računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 1.098.996,80 1.098.996,80 EDING Telecom & Commerce Engineering
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju o pokretanju postupka nabavke prigodnih poklona - drvenih satova povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 5.200,00 5.200,00 Boračke zadruge BIHART po Ilidža
Ukupno po stranici 1.686.680,75 1.377.728,16 1.129.491,96