Pretraga

Ukupno 2384
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 61.500,00 61.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 Ugovaranje i realizacija
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2018 25,74
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2017 15.097,68 "MIRA-MAR" d.o.o. Foča
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 45.490,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovoro o nabavci novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 5.495,49 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku novogodišnje galanterije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 5.495,49
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 73.885,50 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 58.883,00 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.01.2018 23.336,00 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 34.345,93 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM I IZMJENI DIJELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke pribora i alata za potrebe kriminalističke tehnike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.10.2017 663.000,00 Konzorcij Webo Maribor, Hidraulika Kurelja, Euro GV i Eko-Bel
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - ABer Design Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3.510,00
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu opreme za kontrolu radnog vremena za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 5.574,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2018 3.767,91 "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije za potrebe KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.01.2018 701,10
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje posutpka javne nabavke za izvođenje radova na izradi vertikalne signalizacije za potrebe KUIP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge kontrole, tek.održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.01.2018 87,75
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tek. održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.01.2018 12.426,46
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2018. godinu Plan nabavki 11.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o osiguranju imovine-opreme LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2018 3.433,87 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2018 13.887,80 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku personalnih računara - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.01.2018 49.140,00 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za medicinsko obezbjeđenje fizičke sposobnosti kandidata za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku zimske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za usluge pregleda i meh.čišćenja dimnjaka i plameno dimne strane kotlova u objektima KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2017 23.397,37 "EKODIMNJAČAR" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka opreme, ruter i antena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 1.419,27 1.419,27 After doo Gračanica, 4210074710009
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku tv prijemnika - LOT 4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 993,33 "ASPO RAIL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku mrežnih printera - LOT 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 215,86 "ASPO RAIL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži klima uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.12.2017 1.989,00 "HIPEX" d.o.o. Čapljina
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 5.152,68 "KODEKS" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 9.664,20 "PLAN PLUS" d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke mašine za veš i usisivača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017
Ured za kvalitet Ugovor o nabavci personalnog desktop računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 1.916,46
Ured za kvalitet Nabavka personalnog desktop računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS Ugovaranje i realizacija BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vozila za posebne namjene Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 115.600,00 115.600,00 MOBI d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vozila sa pogonom na četiri točka Ugovaranje i realizacija 37.966,50 37.966,50 SM SOLUTION d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 29.737,00 1.247.661,39 216.485,77