Pretraga

Ukupno 2723
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 5.755,56 REMIS d.o.o. Sarajevo 4218273470000
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke radne odjeće za uposlenike SSZP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I ODRŽAVANJE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2017 MIBO komunikacije d.o.o Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - tekuće održavanje objekata KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 1.725,52
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 3 - čitač ili pržilica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 - laptopi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 1.538,55
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 - uređaj za spremanje i čitanje medija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 808,47
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - Personalni kompjuteri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2017 18.486,00
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezora" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku stalnih sredstava u obliku prava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga hitne medicinske pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za tekuće održavanje vozila marke RENAULT-DACIA - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 138,06
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za tekuće održavanje vozila marke NISSAN - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017 138,06
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - lot 3 - tekuće održavanje vozila marke FORD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 4 - tekuće održavanje vozila marke FIAT Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TONERA I KETRIDŽA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2.798,01 2.798,01 IMTEC doo 4200918780002
Ministarstvo za boračka pitanja Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi Ugovaranje i realizacija 08.05.2017 200,00 200,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-21-3-27/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2017 20.789,50 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2017 29.238,30 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo u ul. Reisa Dž. Čauševića 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 3.053,70 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 2.414,88 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada Elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponije u Sarajevu Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.04.2017 8.920,38 8.920,38 DD za osiguranje VGT Visoko, 4218241600009
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I LINKOVNIH UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I ODRŽAVANJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O KOLEKTIVNOM OSIGURANJU UPOSLENIKA 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2017 7.864,80 7.864,80 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO, 4200326930001
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 1.200,00 "ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka zajedničke javne nabavke za usluge čišćenja prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE TONERA I KETRIDŽA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVIS VATROGASNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 3.870,20 3.870,20 GRANULO-RE d.o.o. SARAJEVO 4200004570000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5.972,00 5.972,00 Institutu za razvoj mladih "KULT"
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - nabavka, isporuka i instalacija uređaja za naplatu parkiranja- parkomata, sa pripadajućim softverima i licencama, ugradnja i instaliranje (ključ u ruke) te obuka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2017 1.227.587,40 "Lupon Ventures" d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU KONKURENTSKOG POSTUPKA ZA NABAVKU AGREGATA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017 646.765,55
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 669.600,21 1.319.943,73 29.904,39