Pretraga

Ukupno 1775
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "CLIMA - TRADE" doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.03.2016 06.04.2016 15.988,28 16.05.2016 15.988,28 "CLIMA - TRADE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga specijalne obuke - Primjena specijalne opreme i tehnike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2016 6.000,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Plan nabavki
Kabinet premijera Ugovor o restoranskim uslugama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2016 5.000,00 5.000,00 Hoteli Ilidža d.d.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izradu projektne dokumentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.05.2016 6.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru - dodjela radova na rekonstrukciji mašinskih instalacija "CLIMA - TRADE" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2016 68.090,21
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJASNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU LOZ ULJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku laserskog mjerača daljine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2016 6.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "PENNY PLUS" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 05.05.2016 2.042,82
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "CLIMA - TRADE" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 05.05.2016 15.988,28
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za produženje važenja licenci za antivirusni softver ESET Nod32 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2016 10.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku balistol ulja i balistol spreja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 2.100,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - nabavka PE-LD upozoravajuće trake "STOP POLICIJA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 1.500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku minijaturnih mikrofona/slušalica za radio stanicu Motorola GP300 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2016 2.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "PENNY PLUS" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 05.05.2016 3.948,75
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku ampula za alkometar Envitec Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.05.2016 9.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nadogradnju mrežne infrastrukture Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2016 60.000,00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Strategija za mlade Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike bor. populacij Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJASNJENJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJA U POSTUPKU NABAVKE LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) PREMA BAS 1002-2014 ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku licenci za antivirusni program Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016 10.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "SJEMENARNA" doo Široki Brijeg Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2016 29.04.2016 1.571,80
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga plasmana odobrenih novčanih pozajmica za rjesavanje st.potreba - BBi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - usluge periodičnog kontrolnog pregleda i ispitiv. aparata za gašenje požara itd Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2016 6.000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku dodjele ugovora putem direktnog sporazuma - usluge dezinfekcije i dezinsekcije objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.04.2016 6.000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru OD "EMA" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2016 14.04.2016 329,10
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor Zlatarska radnja vl. Fočak Adnan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2016 06.04.2016 4.300,00 Zlatarska radnja vl. Adnan Fočak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) PREMA BAS 1002-2014 ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Aneks ugovora "BH TELECOM" dd Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2016 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku hotelskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2016 6.000,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Plan nabavki
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka i ugradnja bravica za kase parkomata i isporuka dijelova za mini lager listu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.999,71
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetlećih parking znakova sa pokazateljem zauzetosti parking mjesta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 4.245,70
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - za javnu nabavku izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE ROVOKOPACA-UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.04.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o ustupanju komunikacionih usluga za 2016. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.02.2016 17.638,44 19.077,60 BH Telecom DD Sarajevo 4200211100021
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka komunikacionih usluga - interneta za 2016. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2015 17.638,44
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javnog postupka nabavke Elektronske učionice Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Preventivno mjesečno održavanje i servisiranje 22 Siemens parkomata na teritoriji grada Sarajeva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.976,48
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 18.04.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 18.04.2016 1.404,00 1.404,00 Serda d.o.o.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJASNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM, GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluge edukacije od 15.04.2016. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 15.04.2016 120,00 120,00 Revicon d.o.o.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluge objave obavještenja 21.03.2016 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 21.03.2016 1.158,30 1.158,30 Avaz roto pres d.o.o. , Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka 13-14-12468/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016 16.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka 13-14-607/16 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.04.2016
Ukupno po stranici 274.419,57 45.609,02 26.759,90