Pretraga

Ukupno 2754
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 05.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora broj: 01-14-4-7142 Ugovaranje i realizacija GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci telefonskog uređaja Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 1.899,00 1.899,00 Tehno-Mag d.o.o. Orašje
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o ugostiteljskim uslugama Ugovaranje i realizacija 3.913,50 3.913,50 TAREQ HOSPITALITY d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija 12.981,76 12.981,76 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rukavcica za barutni test Ugovaranje i realizacija 01.06.2018 5.616,00 5.616,00 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje oružja Ugovaranje i realizacija 6.073,47 6.073,42 KM TRADE Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o popravci i ugradnji sistema za mjerenje brzine UP Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 6.318,00 6.318,00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za dresuru službenih pasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke službene odjeće državnih službenika i namještenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka, isporuka i montaža parking rampi Pokretanje i tok postupka 14.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga deratizacije u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.06.2018 DEZITOX-SANITARCI d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bife-a organa KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije (uništavanja štetočina) u objektima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.06.2018 SANITACIJA d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanja usluga dodatnih pogodnosti "toptima" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.05.2018 140.752,40
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe Kantona Sarajevo Plan nabavki 19.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uvjetima kupoprodaje kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 3.023,28 R&S d.o.o. Vogošća
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji zastava za potrebe ks Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 2.455,25 “Reppu Entreprenad” d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kafe aparata za potrebe bife-a organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2018 4.914,00 ARTIKA d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji suvenira za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2018 2.000,00 Zlatarska radnja, vl. A. Fočak
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - monitora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2018 05.06.2018 850,59 PRINTEX d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji mašine za spiralni uvez Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 1.632,15 “DEFTER-KOMERC” doo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka mašine za spiralni uvez Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 1.632,15
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka mašine za spiralni uvez Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog printera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2018 245,70 PRINTEX d.o.o.
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - računara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 48.436,83 REBUS d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2018 04.06.2018 8.111,08 FRACTAL d.o.o. Žepče
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 19.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KOMPJUTERA I PRINTERA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 5.589,56 5.589,56 ALF OM d.o.o. 4400810890048 Banja Luka PJ I.Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku DVD medija sa ketridžom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke ustupanja usluga DDD Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I ISPORUKE RADNE OBUĆE ZA VATROGASCE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.06.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka antivirusnog programa za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 7.014,74 7.014,74 4Th Dimension doo, Sarajevo, 4200241350006
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TREĆA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI Plan nabavki 13.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga korekcije Idejnog projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 6. Izmjena Plana javnih nabavki Plan nabavki 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 6. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018 Plan nabavki 06.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za "Nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Ramzanski bajram Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 173,00 173,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 235,00 235,00 Agencije za pravni konsalting i edukaciju „АРКЕ“ d.o.o.
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 292,50 292,50 BMS Sarajevo, 4301204850008
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 235,00 235,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO DIJELOVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga dezinfekcije i dezinsekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ACC TAG uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018
Ukupno po stranici 142.384,55 122.010,41 50.341,48