Pretraga

Ukupno 3996
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2019.godinu Plan nabavki 31.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.06.2019
Kabinet premijera Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga - Ugovaranje i realizacija 22.05.2019 1.300,00 1.300,00 Tarčin Forest Resort & Spa - TIDC d.o.o.
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pokretanje i tok postupka 21.05.2019 1.300,00
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka - Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.05.2019 1.300,00
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.05.2019 1.300,00
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Odluka o odobravanju sredstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1.100,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog gađanja - UP Ugovaranje i realizacija 15.04.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje izvođenja taktičko-situacionog gađanja Ugovaranje i realizacija 10.05.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 FLACON d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe KS - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2019 2.325,96
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci higijensko potrošnog materijala UP Ugovaranje i realizacija 08.03.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video nadzora UP Ugovaranje i realizacija 02.04.2019 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 5.840,00 5.840,00 JU "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2, ID 420029889007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja-MUP KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.06.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga objave oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019 12.870,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke usluga servisiranja kabineta za sušenje tragova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke usluga reparacije kožnih kompleta motociklističke uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke itisona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinsko-zanatskih radova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluge popravke mjenjača za službena motorna vozila UP MUP KS Ugovaranje i realizacija 19.04.2019 1.948,64 1.948,64 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge štampe brošura Ugovaranje i realizacija 13.05.2019 1.573,65 1.573,65 POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje UP Ugovaranje i realizacija 15.05.2019 32.400,81 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavvci djielova uniforme za potrebe Uprave policije MUP KS Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 KM TRADE d.o.o. Visoko
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke uniformi za članove štaba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje паloga za postavljanje naprave za blokiranje točkova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 696,15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor-podrška u radu sa jedinstvenom bazom podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 497,25 497,25 COMP-IT d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga štampanja stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 3.002,10 3.002,10 TMP društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o nabavci prirodne izvorske vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 230,00 230,90 CORTO d.o.o.
Ministarstvo zdravstva IZMJENE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki 05.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka dijelova uniformi za policijske službenike" UP Pokretanje i tok postupka 10.06.2019 39.171,60
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019 8.170,11
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2019 19.656,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka za pokretanje postupka javne nabavke zaštitne policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavi postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nadogradnja sistema za analizu i praćenje saobraćaja - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.06.2019 488.685,60
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka i isporuka vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge edukacije zaposlenih za jačanje mehanizma civilne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 5.000,00 Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo 4201986720006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih metalnih ormara za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2019.g. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka nabavke usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku - UP Pokretanje i tok postupka 03.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasavanje - novine1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 1.203,93
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasavanje - internet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 1.170,00
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasavanje - novine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2019 1.505,79
Ukupno po stranici 580.455,14 51.792,45 14.392,54