Pretraga

Ukupno 4167
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske stolarije na centralnoj zgradi KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i instalacija sistema vatrodojave za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka specifične opreme za vršenje inspekcijskog nadzora za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (PONOVLJENI) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Usluge pretplate na stručnu literaturu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana javnih nabavki 2019 Plan nabavki 15.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove JAVNA NABAVKA MATERIJALA, IZRADE, ISPORUKE I MONTAŽE ROLO ZAŠTITNIH VRATA NA SVEČANOM ULAZU KANTONA SARAJEVO (PONOVLJENI) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku usluga servisiranja m.v. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja softvera "Japet" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku redovnog održavanja motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija ADRIATIC osiguranje
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za vozila UP Ugovaranje i realizacija 09.08.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranje zaposlenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 25.07.2019 ADRIATIC osiguranje d.d. direkcija Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki - UP Pokretanje i tok postupka 14.08.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 58.500,00 58.500,00 QSS d.o.o. Sarajevo, Dejzina Bikića bb, ID 4200103980007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dva motorna vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih pasa UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavka dva motocikla - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS_2019. Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka javne nabavke rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 18.07.2019
Ministarstvo za boračka pitanja 3. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 07.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019 Plan nabavki 07.08.2019
Služba protokola Nabavka opreme za ozvučenje stola u sali za press konferencije (tri baze za mikrofon, tri mikrofona i Centralna upravljačka jedinica) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2019 4.433,83 4.433,83 MEDIATOR d.o.o. Sarajevo 4200224000000
Služba protokola Nabavka ručnih radio stanica sa slušalicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 235,15 235,15 MIBO komunikacije d.o.o. Sarajevo, 4200470540005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku opreme za prenos podataka i glasa i računarske opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku drona Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.08.2019 9.945,00 Imtec d.o.o., Ilijaš 4200918780002
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izgradnja zaobilaznog gasovoda ul.Kolodvorska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka elektronske i fotografske opreme za potrebe KUIP (PONOVLJENI) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u Skendera Kulenovića, III faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R-907 u naselju Pendičići od spoja sa M-18 do stac. 1+000,00, L=1000m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije ulice Rustempašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova rekonstrukcije/ sanacije dijela Reljevske ulice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS Ugovaranje i realizacija 31.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge obrade metala - tokarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 6.669,00 OR Metal Sarajevo, 301304560007
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki - 3 Plan nabavki
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kupovina knjiga Fotomonografija BiH - Ono najbolje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019 100,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke klima uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke specijalne policijske elektronske opreme Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 25.07.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka: pružanje usluga štampanja knjiga: 11. Juli u mom životu - više autora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dijelova za računarsku opremu _ MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.07.2019 238.212,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode_objekat Grkarica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 16.555,22
Ukupno po stranici 255.367,22 79.782,98 63.168,98