Misija stručne procjene Europske komisije o temi prevencije korupcije i zaštite osoba koje prijavljuju korupciju - zviždača

U kontekstu priprema za izradu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, Europska komisija provodi Misiju stručne procjene o temi prevencije korupcije i zaštite osoba koje prijavljuju korupciju – zviždača (Peer Review mission on Corruption Prevention and Whistle-Blower Protection), u periodu od 23. do 27. aprila 2018. godine.
Ova stručna procjena je prva koja se fokusira na dimenziju prevencije u borbi protiv korupcije u BiH, naročito kroz javni sektor. Cilj je da se Europskoj komisiji i zemlji korisnici pruži procjena kapaciteta BiH za djelotvornu prevenciju i otkrivanje uzroka i uslova za korupciju, u skladu sa obavezama prema međunarodnim konvencijama, kao što su Krivično-pravna konvencija o korupciji i Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije, te procjena zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti prevencije korupcije u cijeloj BiH na temelju čega se sačinjava niz ciljanih preporuka po kojima vlasti BiH mogu postupati.
Na osnovu rezultata ostvarenih u ovoj oblasti, u kojima Kanton Sarajevo prednjači u BiH na osnovu izvještaja EU, Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo pozvani su da daju učešće u provođenju ove Misije.